อาจารย์จุฬาฯ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓

-----------------

                      ผศ.พ.อ.(พิเศษ) ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งจุฬาฯ และ อ.เผ่า สุวรรณศักด์ศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓  สาขาดนตรีสากล และสาขาสถาปัตยกรรมไทย ตามลำดับ ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงดังกล่าว โดยศิลปินแห่งชาติจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
                      ผศ.พ.อ.(พิเศษ) ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีสากล เป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ท่านได้พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา จนสามารถตั้งเป็นภาควิชาในอีก ๑๐ ปีต่อมา ผลงานที่ผ่านมา ได้รับเชิญให้เป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรีต่างประเทศหลายวง เป็นผู้ก่อตั้งวงวิโอลาแห่งจุฬาฯ “The Viola Lovers”  ซึ่งเป็นวงวิโอลาล้วนวงแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ ผู้อำนวยการเพลงรับเชิญในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีบทบาทชั้นนำทางวิชาการด้านการดนตรีและดนตรีศึกษา มีผลงานด้านการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเครื่องสายสากลและวงซิมโฟนีออร์เคสตราในประเทศไทย เกียรติประวัติที่สำคัญของท่าน อาทิ ได้รับการประดับเหรียญซิลเวอร์ครอสออฟเมอร์ริต จากประธานาธิบดีฟรานซ์ โจนาส แห่งประเทศออสเตรีย และได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำในฐานะผู้เรียบเรียงเสียงประสานและหัวหน้าวง จากเพลง “สุดแผ่นดิน” ในปี ๒๕๒๔  เป็นต้น


                      อ.เผ่า สุวรรณศักด์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทย  เป็นอาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2524 ท่านเป็นสถาปนิกและอาจารย์ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ต้องรักษาสัดส่วนและรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างเหมาะสม เคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นและอาจารย์ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปี ๒๕๔๙ ผลงานที่ผ่านมา ได้มีโอกาสออกแบบและอนุรักษ์อาคารที่มีความสำคัญต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายหลัง เช่น หอประชุมจุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ หอประวัติ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเรือนไทยจุฬาฯ ปัจจุบัน ท่านยังทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ออกแบบอาคารศาลฎีกาหลังใหม่ ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานออกแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภา โครงการสถาปัตย์อาสา ในวาระที่จุฬาฯ ครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยนำวิชาความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยไปช่วยเหลือสังคม เช่น บูรณะและออกแบบวัดและโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งผลิตนิสิตนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยออกมาทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในการทำงานยึดหลัก ทุ่มเท ซื่อสัตย์ และทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ทุกคนควรช่วยกันสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
                      ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  อ.เผ่า สุวรรษศักดิ์ศรี  ผู้เขียนสำนักพิมพ์ฯ ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓  สาขาดนตรีสากล และสาขาสถาปัตยกรรมไทย

ข่าวโดย  สำนักงานสารนิเทศ จุฬาฯ
ภาพโดย  สำนักงานสารนิเทศ  จุฬาฯ 
ข้อมูล ณ  วันที่ 11 ก.พ. 54สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th