สำนักพิมพ์ - ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานสัมพันธ์

ร้านค้าพันธมิตร เติมเต็มความรู้ดูงานร้าน

หนังสือที่ไต้หวัน

 

    สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของ จุฬาฯ ที่ทำหน้าที่คัดเลือกต้นฉบับหนังสือวิชาการต่างๆ ที่มี คุณภาพสูงเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ แต่ละปีมีหนังสือคุณภาพจาก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ เผยแพร่สู่ผู้อ่านเป็นจำนวนไม่น้อย

 

            โครงการสานสัมพันธ์ร้านค้าพันธมิตร  สำนักพิมพ์ และ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ เป็นโครงการที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดขึ้น เพื่อกระชับความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักพิมพ์แห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ และร้านค้าพันธมิตร จากความสำเร็จของโครงการ สานสัมพันธ์ฯ ทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมา นำมาสู่การจัด"โครงการสาน สัมพันธร้านค้าพันธมิตร สำนักพิมพ์ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ พ.. ๒๕๕๒" โดยนำร้านค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในกลุ่มผู้จัด จำหน่าย ผู้อ่าน ผู้ใช้ตำราเป็นชั้นเรียน ผู้จำหน่ายหนังสือเข้าชั้นเรียน ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ผู้เขียนที่มียอดการจำหน่ายเป็นจำนวน เล่มสูง ตลอดจนบุคลากรของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานร้านหนังสือที่ประเทศ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อแสวงหา ความรู้ด้านการให้บริการงานหนังสือในระดับสากล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาแนวทางปรับปรุงการให้ บริการเผยแพร่ผลงานหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

                คณะผู้ร่วมเดินทางทั้ง ๔๐ ชีวิตได้ใช้ช่วงเวลา ๓ วัน ๒ คืน ไปกับการทัศนศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ในประเทศไต้หวัน ซึ่งติดอันดับ ๑๔ ประเทศ อุตสาหกรรมของโลก ในวันแรกคณะ ผู้ศึกษาดูงานจากจุฬาฯได้ไปเยี่ยมชม ร้านหนังสือ Page One ที่ตั้งอยู่ชั้น ๔ ของตึกไทเป ๑๐๑ ตึกที่เคยถูกบันทึกว่า  มีความสูงที่สุดในโลกคือ ๕๐๘ เมตร จาก ฝีมือของแรงงานไทยกว่า ๑,๖๐๐ คน

 

                วันที่สองของการเดินทางได้มีโอกาสไปเยือนร้านหนังสือ “Eslite”  ร้านหนังสือที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน  ตั้งอยู่ในอาคารสูง 6 ชั้น  แต่ละชั้นจำหน่ายหนังสือที่ครอบคลุมทุกสาขา  รวมถึงแผนกดนตรีและเครื่องเขียน  โดยชั้น 3 เป็นแผนกหนังสือนานาชาติ บรรยากาศในร้านหนังสือแห่งนี้ทุกชั้นเต็มไปด้วยนักอ่านเข้ามาใช้บริการไม่ต่างจากศูนย์การค้าในบ้านเรา  ที่หน้าร้าน  Mr.KK.Yap  เจ้าหน้าที่ผู้แทนบริษัท Besta  ผุ้ผลิต  Cyberdic  ซึ่งมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ฯ  ได้มาต้อนรับชาวสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และคณะด้วยความยินดี

               

                   นอกจากนี้คณะผู้มาศึกษาดูงานจากจุฬาฯ  ยังได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในไต้หวัน  ได้ชมความงามของหินงอกรูปทรงแปลกตาในวนอุทยานเย่หลิ่วที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ  ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก  รวมทั้งได้ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน  ไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  หอที่ระลึก  ดร.ซุน  ยัดเซ็น  อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กง  ก่อนเดินทางกลับไปได้ไหว้ขอพรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดหลงซัน 

 

                รถไฟหัวจรวดซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว  300  กิโลเมตร/ชั่วโมง  นำคณะผู้มาศึกษาดูงานทั้ง ชีวิตเดินทางสูสนามบินเถาหยวนโดยใช้เวลาเพียง  20 นาทีเท่านั้น  ทุกคนมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขสันต์และผูกพันกันแน่นแฟ้น  แม้ว่าโครงการสานสัมพันธ์ฯ จะสิ้นสุดลงไปแต่ความร่วมมือกันระหว่างคนทำงานในแวดวงหนังสือที่เข้าร่วมในโครงการนี้ยังคงสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด  จากการริเริ่มของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  ซึ่งทำหน้าที่สรรคุณค่าวิชาการสู่สังคม

 

            ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เปิดเผยถึง โครงการสานสัมพันธ์ฯว่า ทำให้สำนักพิมพ์ฯ และ ศูนย์หนังสือได้ทำความรู้จักกับร้านค้าผู้จำหน่ายหนังสือ เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้าก็ได้มีโอกาส พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีผู้เขียนและผู้อ่าน เข้าร่วมโครงการด้วย ช่วยให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่จะขยายตัว ต่อไปในอนาคตซึ่งผู้อ่านสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป

 

            .จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการ บริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เปิดเผยว่าโครงการ สานสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้มีการจัดโปรแกรมการเดินทาง ที่ดี มีการผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ที่สำคัญคือการมาดูงานร้านหนังสือที่ไต้หวันในครั้งนี้ได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ การให้บริการของร้านหนังสือโดยคำนึงถึงการให้เพื่อตอบแทน ผู้อ่าน แนวคิดและปรัชญาในการตั้งหน่วยงานวิสาหกิจเช่น สำนักพิมพ์และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯที่เคยเป็นมาซึ่งเน้นที่การ ประเมินจากรายได้หรือผลกำไรเป็นหลักอาจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

 

             .อัจฉรา  ชีวพันธ์ ในฐานะผู้เขียน หนังสือ เปิดเผยว่า รู้สึกประทับใจโครงการนี้ เป็นอย่างมาก ชื่นชอบร้านหนังสือที่ไต้หวัน ที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกเพศทุกวัย อยากให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เช่นนี้เกิดขึ้น ในบ้านเรา รวมทั้งอยากให้สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดโครงการที่ดี เช่นนี้ต่อไป

            ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาถ ผู้จัดการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่ารู้สึกชื่นชมโครงการนี้ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหนังสือ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาการทำงานของตน ขอเป็นกำลังใจให้สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดเครือข่ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

            ผ่องศรี โพธิ์ศรี หัวหน้าแผนกบริหาร สินค้าไทย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ กล่าวว่าโครงการนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดีจากร้านค้าต่างๆที่มาศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ร้านค้ารู้จักสำนักพิมพ์และ ศูนย์หนังสือฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยง การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถนำวิธีการ จัดร้านและระบบการให้บริการร้านหนังสือมาประยุกต์ใช้ที่ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ อาคารจัตุรัสจามจุรีได้ด้วย

            

           ทองนาค เพ็งชนะ ผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เผยว่าได้เข้าร่วมโครงการฯที่สำนักพิมพ์ฯจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ ประทับใจร้านหนังสือซึ่งมีการจัดตกแต่งร้านได้อย่างสวยงาม พรั่งพร้อมด้วยหนังสือเป็น จำนวนมาก ส่วนทีมงานจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ก็ต้อนรับและ ดูแลผู้มาศึกษาดูงานอย่างดียิ่ง

 

          ประกายพรึก ประคุณสุขใจ เจ้าของร้าน หนังสือศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น กล่าวว่าประทับใจ ร้านหนังสือ Eslite บรรยากาศของร้านหนังสือ ที่นี่เหมือนห้องสมุดที่ผู้อ่านจำนวนมากเข้ามา ใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากร้านหนังสือในต่างจังหวัดของบ้านเราซึ่งยังมีเยาวชนเข้าร้านหนังสือไม่มากนัก

 

            เกษียร ธำรงวราภรณ์ นักศึกษา คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อ่านที่โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์ แห่งจุฬาฯ จากการซื้อหนังสือ "รวมสุดยอด เว็บไซต์" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า การได้เยี่ยมชมร้านหนังสือชั้นนำทั้ง ๒ แห่ง ทำให้ได้เห็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีหนังสือจำนวนมาก มีรูปแบบการจัดร้านหนังสือที่น่าสนใจ

 

            อิงอร พนาสวัสดิ์วงศ์ นักอ่านซึ่งได้รับรางวัลเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน จากการซื้อหนังสือ "ธรณีเพื่อวิศวกรรมพื้นฐาน" ที่ศูนยหนังสือจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว เธอรู้สึก ประทับใจโครงการนี้ ทำให้ได้รับความรู้มากมาย เกี่ยวกับประเทศไต้หวัน รวมทั้งได้เยี่ยมชมร้านหนังสือชั้นนำซึ่งมี มุมหนังสือและสินค้าต่างๆที่ดึงดูดให้คนเข้ามาในร้าน เธออยากเห็น เด็กไทยรักการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

 

            

    

 

 

 

               

 

 

ที่มาของข่าว โดย จุฬาสัมพันธ์

ภาพโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th