Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
อ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 6
ศ. อัจฉรา ชีวพันธ์
เน้นการสอนภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นสาระอ่านสนุก และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก ๆ และ ผู้อ่านระดับต่าง ๆ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ผศ. ดร. สมบัติ กุสุมาวลี
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความต่อเนื่อง ซึ่งผู้เขียนมุ่งศึกษาลงลึกถึงรากฐานที่มาของคำว่า "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันเป็นคำที่มีคนกล่าวและเขียนถึงกันมาก แต่ยังไม่มีใครลงลึกหา "รากเหง้า" ทางความคิดของคำคำนี้
นวนิยายญี่ปุ่นสมัยใหม่
ผศ. ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนวนิยายสมัยใหม่ของญี่ปุ่นทั้งหมด โดยยังไม่มีผู้จัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมาก่อน เนื้อหาใกล้เคียงที่เคยพบก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานแล้ว และเนื้อหาไม่เหมือนกันนัก
เคมีธาตุหมู่หลัก
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
รวบรวมเฉพาะเคมีที่สำคัญของธาตุหมู่หลักแต่ละหมู่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสมบัติธาตุตามตารางธาตุ เพิ่มเรื่องเคมีกรด-เบส และออกซิเดชัน-รีดักชัน เพื่อช่วยให้เข้าใจเคมีธาตุหมู่หลักได้มากยิ่งขึ้น แต่ละบทมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยที่ช่วยให้การเรียนเคมีธาตุหลักเข้าใจได้ง่ายขึ้น
CULI Dictionary of English Usage
คณาจารย์ สถาบันภาษา
1. เป็นหนังสืออ้างอิงทางด้านไวยากรณ์ วิธีการใช้คำและโวหารภาษาอังกฤษ
2. ให้คำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบและคำแปลภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ บริบทหรือสถานการณ์
3. มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ปทานุกรมจุลชีววิทยา
ดร. วสุ ปฐมอารีย์
เป็นพจนานุกรมจุลชีววิทยาฉบับแรก
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ศ. กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันสู่สมัยการอพยพ สมัยโรมันเนสก์ สมัยเรอเนสซองส์ และบาโรกอย่างพร้อมมูล
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3 : ศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ศ. กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
เป็นตำราประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ภาษาและวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน แทรกความเห็นเชิงวิเคราะห์ในแนวลึก ซึ่งเป็นแนวทางให้ผุ้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเชิงวิจัยต่อไป
Math League
อ. วิสุทธิ์ คงกัลป์
เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ผู้เขียนคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเองโดยมีการจดลิขสิทธิ์ชัดเจน รวมทั้งทดลองใช้กับนักเรียนจนประสบความสำเร็จเป็นเวลา 6 ปี นอกจากนี้เป็นเทคนิคที่ทุกวิชาสามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางไว้ท้ายหนังสือแล้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
มีเนื้อหาที่เหมาะสม ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในยุคอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในส่วนของความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีในแต่ละประเภทและ การประยุกต์ใช้ ICTS กับงานสารสนเทศ ซึ่งจะแตกต่างจากหนังสือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน
คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
รศ.ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
เป็นองค์ความรู้ที่เจาะเฉพาะด้านเกี่ยวกับคำกริยา ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิจัยเปรียบต่างภาษาเยอรมันกับภาษาไทย โดยตัวผู้เขียนเอง ไวยากรณ์บางเรื่องจะไม่ปรากฏในตำราไวยากรณ์ภาษาเยอรมันสำหรับตำราคนต่าง
ชาติ นอกจากนี้ยังเน้นเปรียบให้เห็นความเหมือนแความต่างเมื่อเทียบกับภาษาไทยตลอดจนมีการกำกับศัพท์ที่เฉพาะภาษาอังกฤษไว้ทุกคำ เพื่อให้นักวิชาการหรือนักภาษาศาสตร์คนไทยที่ไม่รู้ภาษาเยอยรมันใช้ประโยชน์ได้ด้วย
เขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans
อ. วาสนา เหง้าเกษ
อธิบายวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ GUI โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุด คือ Netbeans 7 และครอบคลุมฟังก์ชันพื้นฐานของซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานทั่วไป
เทคนิคสำหรับการเชื่อมขั้วต่อทางภาพและเสียง
อาจารย์ จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
มีเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการบัดกรีเหมือนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป
- มีเนื้อหาที่เน้นเรื่องของขั้วต่อต่าง ๆ และขั้นตอนในการเชื่อมต่อขั้วต่อต่าง ๆ
- เน้นเนื้อทฤษฎีให้เข้าใจก่อนศึกษาภาคปฏิบัติควบคู่กัน
หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
1. เป็นตำราพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชา
2. มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหน่วยกระบวนการ Unit process ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เขียนยังไม่ได้แต่ง ตัวอย่างคำนวณอย่างละเอียด มี handout + homework สำหรับผู้อ่านด้านอื่น ๆ ด้วย option
เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง
ศ.ดร. วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
ได้นำเสนองานวิจัยใหม่ ของกลุ่มวิจัยอื่น และผู้แต่ง ทำให้มีความทันสมัย
คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4 –ม.6
อ. กรรยา พรรณา
1. เป็นคู่มือเตรียมสอบที่ผู้เขียนพยายามเรียบเรียงให้ครอบคลุมชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและเตรียมตัวสอบในทุก ๆ ประเภท
3. เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 276 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th