Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ทวีป อภิสิทธิ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษยชาติทุกคนและเปน็ปจัจยัสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและโลก ให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดทสี่ามารถแสวงหา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคนในชาติ ให้ออกมาได้มากเท่าใดประเทศนั้นก็มีโอกาสจะพัฒนาประเทศให้เจริญ รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะมีเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ และยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว
อ. กรรยา พรรณา
นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเน้นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เป็นการนำเสนอพื้นฐาน หลักการและ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งมีกรณีศึกษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
อ. ภัททิรา จิตต์เกษม
To understand Korea in diverse fields; security, diplomacy, economic growth,'...
fanily structure and valua. At firsy each book has histrorical approach...
as a background of analysis. And secondary, five of books trace the transition in each field due to social chang triggered by economic growth.
หนังสือใหม่
การบัญชีขั้นสูง 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8)
รศ. ดุษฎี สงวนชาติ,รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
เนื้อหาในหนังสือทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและทันสมัยตามสากล หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวมกำไรต่อหุ้นรวมสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างทุนซับซ้อน ประเด็นปัญหาทางการบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และการบัญชีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม
อ. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
มีความเข้มข้นทุกหัวข้อของการนำเสนอผ่านกรอบความคิด โดยมีงานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุน เป็นการผสมผสานในเชิงทฤษฎีและการจัดการธุรกิจ นำเสนอข้อสังเกตที่เป็นทัศนะของผู้เขียนซึ่งมีความแปลกใหม่และท้าทายสำหรับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์
รศ. ดร. ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา
ผู้เขียนรวบรวมเนื้อหาจากการเรียนการสอนวิชานี้มาหลายปี และหนังสือเล่มนี้เอื้อให้นักศึกษาสามารถอ่านหาความรู้ได้ด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาฝึกคิดวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นแต่ละเรื่องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย (พืมพ์ครั้งที่ 3)ผศ.พิเศษ สุรพล สุวรรณ
ความโดดเด่นของงานดนตรีไทย ที่ก่อเกิดความงามสู่สุนทรียภาพ ในการตอบสนองกลไกของสังคม ขัดเกลาทางสังคมมาโดยตลอด
การยศาสตร์ (Ergonomics) (พิมพ์ครั้งที่ 3)ศ. ดร. กิตติ อินทรานนท์
หนังสือการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งระเบียบวิธี และข้อมูลความรู้จากสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบวิศวกรรมที่ให้คนมีบทบาทสำคัญ เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ การสร้าง การปฏิบัติ และการตัดสินใจเกี่ยวกับวิศวกรรม
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
ผศ. ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ระบุประเภทของเครื่องมือที่มักใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่น แบบสอบถาม แบบสอบ และแบบวัด โดยรวบรวมหลักการสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพ
กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
รศ. ดร. ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิตที่เป็นภาษาไทยเลมแรก นอกจากเนื้อหาจะครอบคลุมพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิตแล้ว ผ้เขียนยังได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาในอดีตไว้ในส่วนท้ายของหนังสืออีกด้วย
การบัญชีขั้นกลาง 2 (3)ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปิตธวัชชัย,รศ. ณัฐชานนท์ โกมุกพุฒิพงศ์
หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี และมีการใช้ตัวอย่างประกอบเนื้อหาในแต่ละบทอย่างชัดเจน มีแบบฝึกหัด และมีดรรชนีท้ายเล่ม
ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย (HISTORY OF INDIAN ART) พิมพ์ครั้งที่ 2ศ. กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
เป็นตำราที่ขาดแคลน มีการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียขึ้นให้ครบตามเจตนารมณ์ที่มี
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษา
ผศ. สุรกิจ คำวงศ์ปีน
- เน้นกรณีศึกษาจริงที่คนทั่วไปรู้จัก
- ให้เเนวทางเเละเเสดงขั้นตอนโดยละเอียด เเตกต่างจากตำราเล่มอื่นในเรื่องเดียวกัน
- มีเนื้อหาว่าด้วยธรรมาภิบาลที่วิชาชีพบัญชีเเละคนทั่วไปสนใจ
การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน
รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
หนังสือการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานเล่มนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยรูปแบบบริษัทเดียวเนื่องจากรูปแบบบริษัทเหล่านั้นได้มีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางและสามารถเชื่อมโยงไปสู่แบบที่สมบูรณ์มากขึ้นของตัวแบบวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานโดยได้สอดแทรก ทั้งทฤษฎีและตัวอย่างในสภาพแวดล้อมของโซ่อุปทาน เช่น การกระจายสินค้า และการรวมศูนย์ (การหน่วงเวลาการผลิต (Postponement) การขายคืน (Buy-Back) ภายใต้เนื้อหาที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การจัดการขนาดของความประหยัดในโซ่อุปทาน 2. การจัดการความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน 3. การกำหนดระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ในโซ่อุปทาน
สัญญาณ ระบบ และการควบคุม
รศ. ดร. วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ
มีแบบฝึกหัดท้ายบท 150 ข้อและเฉลยคำตอบ ซึ่งส่วนใหญ่เคยใช้เป็นข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาณและระบบ และระบบควบคุมป้อนกลับ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว
อ. กรรยา พรรณา
นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเน้นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ทวีป อภิสิทธิ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษยชาติทุกคนและเปน็ปจัจยัสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและโลก ให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดทสี่ามารถแสวงหา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคนในชาติ ให้ออกมาได้มากเท่าใดประเทศนั้นก็มีโอกาสจะพัฒนาประเทศให้เจริญ รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะมีเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ และยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เป็นการนำเสนอพื้นฐาน หลักการและ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งมีกรณีศึกษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
อ. ภัททิรา จิตต์เกษม
To understand Korea in diverse fields; security, diplomacy, economic growth,'...
fanily structure and valua. At firsy each book has histrorical approach...
as a background of analysis. And secondary, five of books trace the transition in each field due to social chang triggered by economic growth.
หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
ผศ. ดร. สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตำราและหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่ทันสมัยและครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็น โดยหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาตั้งเเต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันโดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เเละมีความเหมาะสมแก่ผู้อ่านทั่วไปที่กำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เพิ่มเติมหรือสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองโดยแต่ละบทจะนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญและสอดแทรกกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197850 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th