Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือ

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รดน้ำขอพร อดีตกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ฯ

  
รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักพิมพ์

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมเสวนา “ไขรหัสลับ MARKETING”

  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
1. การบอกเล่า ชีวิตชาวกรุงเทพฯ ในมิติประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ยุคใกล้เคียงปัจจุบัน ในฐานะเป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด
2. การบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ในฐานะชาวกรุงเทพฯ ที่ได้ศึกษา สังเกตการณ์
3. เป็นบันทึกชีวิตชาวกรุงเทพฯ ชาวไทยบางท้องถิ่นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมากในยุค 2535-2555 และสะท้อนภูมิรู้บรรพชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสังคมและธรรมชาติ
การระงับความรู้สึกเด็ก
รศ. นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม
เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึกเด็ก แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติ
พื้นฐานของหุ่นยนต์ : กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม
ผศ.ดร. พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ
เป็นหนังสือที่เสนอความรู้ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์กลศาสตร์ของหุ่นยนต์ในเชิงลึก ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้งานอยู่ หรือจะเป็นงานวิจัยหุ่นยนต์ในระดับห้องปฏิบัติการ ผู้เขียนได้บรรยายเนื้อหาโดยละเอียดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้สอดแทรกตัวอย่างอย่างเพียงพอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้นั้นไปใช้งานนอกจากนี้คำตอบของตัวอย่างยังได้รับการอธิบายถึงความหมายทางกายภาพ และเชื่อมโยงผลที่ได้กับหลักการเพิ่มเติมต่าง ๆ ในตอนท้ายของแต่ละบท ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญในบทนั้น ๆ ตามด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่ประสบจริงในทางปฏิบัติ
เนื่องจากวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ยังคงเป็นศาสตร์ที่มีการวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอกสารอ่านเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย
รวบรวมเทคนิคการพยากรณ์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทางเทคนิค อนุกรมเวลาและความสัมพันธ์ของข้อมูล
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
อ. เกรียงไกร รอบรู้
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างละเอียด ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎี
- ครอบคลุมประเด็นและทฤษฎีสำคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างรูปภาพ แผนภาพประกอบการอธิบายเนื้อหาเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญของเคมีโคออร์ดิเนชันทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเคมีโคออร์ดิเนชันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่มีความสนใจในเคมีโคออร์ดิเนชัน
วรรณคดีนิทานไทย
รศ. สุกัญญา สุจฉายา
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเขียนเชิงจินตนาการ มองภาพรวมของประวัติและการคลี่คลายของรูปแบบและเนื้อหาวรรณคดีนิทานของไทย
โยะจิจุกุโงะ สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น
ผศ. นภสินธุ์ แผลงศร
1. มุ่งให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเข้าใจลักษณะเฉพาะและความหมายของสำนวนญี่ปุ่นสี่ตัวอักษรอย่างเป็นระบบ
2. มีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ พร้อมคำเฉลยไปในตัว ตั้งแต่ระดับตัวอักษรแต่ละตัว ประโยคและข้อความที่ใช้สำนวนสี่ตัวอักษรจริงจากหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
3. เสนอสำนวนญี่ปุ่นสี่ตัวอักษรที่ผู้เรียนควรรู้เพื่อให้จดจำง่าย
4. รวบรวมสำนวนที่หลากหลายความหมาย เรียงลำดับความสำคัญ เรียงตามในภาษาญี่ปุ่นไว้มากกว่า 2,000 สำนวน
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
ผศ. สนธยา สีละมาด
เป็นหนังสือทางด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะที่มีเนื้อหาทันสมัย
ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 2)ผศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล
1. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย เช่น มีแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำแนวใหม่ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ 2. มีการเสนอแนวคิดภาวะผู้นำ และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นความรู้ใหม่ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของผู้เขียนเอง 3. มีตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำ ตัวอย่างแบบทดสอบ ตำรา เว็ปไซด์ต่าง ๆ และมีกิจกรรมประกอบเนื้อหา
Common Oral Lesions and Orofacial Pain: Guidelines for Assessment, Diagnosis,and Management
ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานันทะ
- นำเสนอหลักการในการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาอาการเจ็บปวดและรอยโรคที่พบบ่อยในช่องปาก
-หนังสือจะมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการพกพาเป็นคู่มือในการลงปฏิบัติงานในคลินิก
การจัดการนวัตกรรม ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
อ. พยัต วุฒิรงค์
1. เป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่พูดถึงการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างชัดเจน และง่ายต่อการอ่าน (หนังสือประเภทนี้มีน้อยมากในตลาด)
2. มีการอ้างอิง เอกสารจำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อไป
3. มีการเชื่อมโยงกับ องค์ประกอบด้านทรัพยากร และแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยม คือ องค์การแห่งการเรียนรู้
ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ (พิมพ์ครั้งที่ 2)ผศ. ดร. อังคีร์ ศรีภคากร
ครอบคลุมพื้นฐานการทำงานเเละการออกเบบของยานยนต์ทางเลือกทุกรูปแบบรวมถึงยานยนต์ลูกผสม
หรือไฮบริดยานยนต์ไฟฟ้าเเละยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง ให้ความรู้ด้านเเบตเตอรี่เเละเเหล่งพลังงานล้ำสมัยเช่น เซลล์เชื้อเพลิงอย่างละเอียด พร้อมเเนวคิดการออกเบบในยานยนต์ นำเสนอในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ โดยเเยกประเด็นทางเทคนิคออกไว้ในบริเวณเฉพาะ
การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
อาจารย์ สุพร แก้วศิริวรรณ
รวบรวมหัวข้อการเรียนการสอนที่จำเป็นที่นักศึกษาควรจะรู้มาจากหลากหลายตำรารวมไว้ในเล่มเดียว สามารถนำไปใช้เมื่อต้องฝึกปฏิบัติงานในแผนกฝากครรภ์ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ตำราหลายเล่ม
ชา
ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์
รวบรวมข้อมูลวิชาการ สาระน่ารู้ องค์ความรู้ของชาและชาในประเทศไทย โดยในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ต้นกำเนิดของชา สถานภาพชา สารสำคัญในใบชา ประเภทของชา กระบวนการผลิตชา เมี่ยง การเปลี่ยนแปลงระหว่างการหมักชา มาตรฐานชา การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การทดสอบชิมชา และประโยชน์ของชา
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
22 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 3 วัน
อบรม "การเขียนหนังสือ และตำรา" คณะเภสัชศาสตร์ มศว.องครักษ์
26 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 7 วัน
การอบรม "เทคนิคการเขียนตำราในยุค 4 จี เรื่องลิขสิทธิ์" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
28-29 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 9 วัน
บรรยายเรื่อง "การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ" ม.วลัยลักษณ์
29-30 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 10 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.นครราชสีมา
7-8 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 18 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคใต้ ณ จ.สุราษฏร์ธานี
8-10 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 19 วัน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ณ โรงแรมดีวารี บีช พัทยา จ.ชลบุรี
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 621 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 17)
2.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
3.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 7)
4.พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย(ฉบับพกพา) (พิมพ์ครั้งที่ 3)
5.เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
6.การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5)
7.เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 4)
8.ฟิสิกส์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 17)
9.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 10)
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ข้อมูล ณ วันที่ : 4 มกราคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Statistics)
Online 2 persons
Today 86 persons
Yesterday 122 persons
Week 326 persons
Month 1391 persons
Year 6456 persons
Total 38510 persons
Record: 150 (03.04.2013)

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th