Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
อาจารย์ กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ และคณะ
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นโดยผ่านมุมมองของคนไทย เช่น เปรียบเทียบกับภาษาไทยเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด มีความทันสมัยทางด้านเนื้อหา แต่มีความเข้าใจง่าย เนื่องจากจะนำเอาผลงานวิจัยแนวหน้าที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นในทุกระดับรวมทั้งผู้ที่สนใจและอยากจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีตัวอย่างมากมายและใช้กับการเขียนด้วยตัวอักษรโรมันและคันจิทำให้ผู้ที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้สามารถเรียนรู้เรื่องราวในภาษาญี่ปุ่นเชิงลึกได้
ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา
ผศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
นำเสนอสาระของระเบียบวิธีทางสถิติทั้งสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยละเอียดเป็นขั้นตอน เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางสถิติเลข สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย
ศ. ทญ. กอบกาญจน์ ทองประสม
ความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก มีการรวบรวมภาพประกอบจากผู้ป่วยคนไทยจำนวนมาก ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ค้นคว้าอ้างอิงและสามารถนำไปช่วยใช้วินิจฉัยโรคในช่องปากเบื้องต้นได้ ข้อมูลเนื้อหาทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ครูผู้สร้างวันพรุ่งนี้
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดอยู่บนหลักเหตุผล ดังนั้นรางวัลบัณณาสสมโภช จึงเป็นรางวัลที่พระราชทานให้กับโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนสำหรับหนังสือ ครูผู้สร้างวันพรุ่งนี้ เป็นหนังสือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งต่างมีบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทางด้านการศึกษา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี ผลงานวิจัย และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของผู้เขียนที่คลุกอยู่ในแวดวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทห้องเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปอ้างอิงตามหลักวิชาการได้
งานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550
ผศ. ดร. ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
เป็นผลงานการวิจัยที่เป็นองค์ประกอบความรู้ใหม่ในการศึกษาสถานะความรู้ด้านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ ที่เสนอมุมมองด้านบริบทรอบด้านที่มีผลต่อความสนใจในการวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ รวมทั้งเป็นงานที่มีภาพประเมินและสำรวจ
พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้
ผศ.ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร,อาจารย์ พรวศิน ศิริสวัสดิ์
เป็นการแปล อธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
รศ. ดร. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
เป็นหนังสือวิชาการที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว พบเห็นในชีวิตประจำวัน ขอบเขตเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แก้ไขความเชื่อที่ผิดจากการใช้สารเน้นพยาธิวิทยา หรือเหตุและกลไกการเกิดพิษ
บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ
ศ. ดร. มงคล เดชนครินทร์
เป็นหนังสือเล่มแรกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญญัติศัพท์และศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน อย่างละเอียด
สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla & VirtueMart
อวยพร โกมลวิจิตรกุล
นำเสนอการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตแบบเป็นขั้นตอน และเริ่มตั้งแต่ต้นจนสามารถขายสินค้าได้จริง แนะนำขั้นตอนโปรโมตเว็บไซต์ให้ติดอันดับค้นหาบน google
Introduction to Thai
ผศ. รัชนี กำแพงแก้ว
1. อธิบายการใช้คำศัพท์อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง นักศึกษาสามารถศึกษาเองได้
2. ผู้สอนที่ไม่ชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นคู่มือในการสอนได้
3. เนื้อหาไม่มากเกินไป พอดีกับการสอนในเวลา 42-45 ชั่วโมง ผู้สอนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้สอนได้ทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าควรสอนหรือควรเว้นเนื้อหาใด
4. มีแบบฝึกหัดจำนวนมากสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบได้
5. มีซีดีตัวอย่างบทสนทนาประกอบ
ปรัชญาภาษา (พิมพ์ครั้งที่ 2)
Ph.D. Associate Professor Soraj Hongladarom
เป็นหนังสือปรัชญาภาษาเล่มแรกของประเทศไทยที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นหนังสือที่แนะนำการสนทนาและทฤษฎีสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาภาษา จึงเหมาะแก่ผู้ที่เรียนวิชานี้ แต่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะแก่ผู้ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย เช่น อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น
แผนภาพเฟส
รศ.ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง
ยังไม่มีตำราภาษาไทยและเป็นวิชาพื้นฐานของทางด้านวัสดุ
เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน
- เป็นเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทยและยังไม่มีผู้เขียนด้านนี้
- มีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจตลอดเล่ม
อ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 6
ศ. อัจฉรา ชีวพันธ์
เน้นการสอนภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นสาระอ่านสนุก และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก ๆ และ ผู้อ่านระดับต่าง ๆ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ผศ. ดร. สมบัติ กุสุมาวลี
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความต่อเนื่อง ซึ่งผู้เขียนมุ่งศึกษาลงลึกถึงรากฐานที่มาของคำว่า "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันเป็นคำที่มีคนกล่าวและเขียนถึงกันมาก แต่ยังไม่มีใครลงลึกหา "รากเหง้า" ทางความคิดของคำคำนี้
นวนิยายญี่ปุ่นสมัยใหม่
ผศ. ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนวนิยายสมัยใหม่ของญี่ปุ่นทั้งหมด โดยยังไม่มีผู้จัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมาก่อน เนื้อหาใกล้เคียงที่เคยพบก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานแล้ว และเนื้อหาไม่เหมือนกันนัก
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 15 วัน
งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (I-SAN Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชั้น 1-2 หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 153 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 198343 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th