Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
Basics of Grammar for High School (ม.5)
ณพวัสส์ ธัมพิพิธ,อาจารย์ ณภัค ธัมพิพิธ
อธิบายหลักไวยากรณ์ให้เข้าใจพื้นฐานอย่างแท้จริงไม่ใช่การท่องจำเหมือนนกแก้ว นกขุนทอง โดยอาศัยหลักคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประกอบการอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งผมได้ใช้วิธีนี้สอนและอธิบายให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจไวยากรณ์แล้ว จึงได้นำมารวบรวมเขียนไว้ประกอบการสอน และนำมาสอนนักเรียน ม.ปลาย ก็สามารถเข้าใจได้จริง
เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว
อ. สี แสงอินทร์
เป็นหนังสือที่อธิบายเทคนิควิธีการสร้างงานด้านศิลปะภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐานอย่างง่ายที่มีภาพตัวอย่างประกอบขั้นตอนต่าง ๆ อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองและหากได้ศึกษาหนังสือประกอบกับการดูดีวีดีในแต่ละตอน แต่ละเทคนิคแล้วจะสร้างความเข้าใจและทำได้จริง
กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
เป็นหนังสือในเชิงบรรยาย โดยนำรายละเอียดแต่ละหัวข้อมาอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา และรูปแบบสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาประกอบ เพื่อให้เห็นร่างสัญญาต่าง ๆ ในเชิงปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ชลธีวิทยา
ผศ. ดร. ทินพันธุ์ เนตรแพ
หนังสือชลธีวิทยาในประเทศไทย มีการแต่ง เรียบเรียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งข้อมูลในหนังสือเป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัย หนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษานั้นส่วนใหญ่เป็นหนังสือของต่างประเทศ จึงเป็นข้อจำกัดต่อการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ่งของผู้ศึกษา หนังสือเล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านชลธีวิทยาจากงานวิจัย ตำรา และหนังสือต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภานนอกประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายสามารถใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาชลธีวิทยา รวมทั้งใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่ศึกษาเรื่องระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจศึกษางานด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด
คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล,รศ. ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
หนังสือฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ได้อธิบายและจำกัดคำและความคิดในทางรัฐศาสตร์ไว้อย่างกว้าง ลึกซึ้ง ถูกต้องตามหลักวิชาการ
SAY WHAT YOU MEAN IN THAI
ผศ. กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์,รศ. นฤมล ลี้ปิยะชาติ
เป็นหนังสือที่ใช้สอนคนต่างชาติและคนต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เน้นการพูดในขณะเดียวกันก็มีแบบฝึกหัดทั้งการฝึกพูดและการเขียนด้วย
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผศ. ดร. อรรถยา สุวรรณระดา
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมวรรณดีญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยเอโดะเรียบเรียงจากหนังสือคู่มือประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นหลายเล่ม และได้คัดเอาตัวอย่างตอนที่สำคัญของวรรณกรรมโดยแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณโดยตรงเป็นภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของวรรณกรรมและเข้าถึงอรรถรสของวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นในปัจจุบันมีน้อย และที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างจากวรรณกรรมแสดงให้เห็น
พุทธประวัติอมตะ
อาจารย์ โชติ จินตแสวง
1. อ่านง่าย แบ่งศัพท์ใหม่ เข้าใจง่ายกว่าเดิม
2. น่าอ่าน ให้ความรู้และปัญญา เข้าใจศาสนาพุทธถึงแก่น
3. มีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎกในทุกตอน
4. มีการเฉลยปริศนาธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน
สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น (URBAN DESIGN BASIC)
ผศ. ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
เป็นองค์ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง) ซึ่งเป็นวิชาชีพใหม่ในแขนงสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ยังไม่มีหนังสือด้านพื้นฐานการออกแบบเฉพาะศาสตร์มาก่อน เล่มเล็กกะทัดรัด
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)
ผศ. วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
- เป็นการรวมการเขียนความเรียงเชิงวิชาการทั้งหมดเข้าด้วยกัน
- มีแผนภาพประกอบความเข้าใจ
- ใช้ภาษาไทยเเละอังกฤษในการนำเสนอ
แอ็พโพรพริเอชัน อาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม
ศ. รสลิน กาสต์
ไม่เคยมีคนเขียนมาก่อน
การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย
ศ. ทญ. กอบกาญจน์ ทองประสม
ความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก มีการรวบรวมภาพประกอบจากผู้ป่วยคนไทยจำนวนมาก ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ค้นคว้าอ้างอิงและสามารถนำไปช่วยใช้วินิจฉัยโรคในช่องปากเบื้องต้นได้ ข้อมูลเนื้อหาทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ครูผู้สร้างวันพรุ่งนี้
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดอยู่บนหลักเหตุผล ดังนั้นรางวัลบัณณาสสมโภช จึงเป็นรางวัลที่พระราชทานให้กับโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนสำหรับหนังสือ ครูผู้สร้างวันพรุ่งนี้ เป็นหนังสือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งต่างมีบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทางด้านการศึกษา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
รศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลิม
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี ผลงานวิจัย และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของผู้เขียนที่คลุกอยู่ในแวดวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทห้องเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปอ้างอิงตามหลักวิชาการได้
งานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550
ผศ. ดร. ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
เป็นผลงานการวิจัยที่เป็นองค์ประกอบความรู้ใหม่ในการศึกษาสถานะความรู้ด้านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ ที่เสนอมุมมองด้านบริบทรอบด้านที่มีผลต่อความสนใจในการวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ รวมทั้งเป็นงานที่มีภาพประเมินและสำรวจ
พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้
ผศ.ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร,อาจารย์ พรวศิน ศิริสวัสดิ์
เป็นการแปล อธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 35 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 198225 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th