Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

กระจกหกด้าน
นางสาว จุฬาพิช มณีวงค์
เป็นการรวบรวมสาระที่น่ารู้และเชื่อถือได้ในแขนงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย จากรายการสารคดีโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึงกว่า 35 ปี มาเป็นหนังสือครั้งแรก
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ผศ. พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต
- ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมประมวลรัษฎากร
- เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้ประกอบการทำงานได้
- ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้
กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสานวิธี)
รศ.ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นำเสนอตัวอย่างในการวิจัยสื่อสารมวลชน นำเสนอการวิจัยด้วยวิธีการผสานวิธีการ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
หนังสือเล่มนี้เป็นภาคอัตนัย (เขียนบรรยาย) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ ฯลฯ พร้อมตัวอย่างที่สำคัญและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
หนังสือใหม่
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
อ. วิภาดา พินลา,อ. วิภาพรรณ พินลา
เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาในยุคศตรรษที่ 21 แนวใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะ
หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ผศ. ดร. ปาริชาติ พุ่มขจร
1. เป็นหนังสือทางด้านพันธุวิศวกรรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
2. เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์การทำงานวิจัยของผู้เขียนเอง ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่
3. เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลายวิชาทั้งที่ผู้เขียนสอนเองและไม่ได้สอนเอง ดังนั้นจึงมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีศักยภาพทางด้านการตลาด
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ
รศ.ดร. อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก สังกัด คณะสาธารณาสุขศาสตร์ ม.บูรพา
- มีรูปภาพ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สรุปเนื้อหาช่วยส่งท้ายของแต่ละบท
- ผสมผสานรูปแบบการบริการทางอาชีวอนามัยและการดูแลสุขภาพด้านอื่น ๆ
ฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ผศ. ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ
ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับฝุ่นละออง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศที่น่าสนใจในปัจจุบัน และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
แจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง ชีวภาพ (2)
อ. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์,ผศ. ดร. สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รวบรวมกระบวนการผลิต จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ประวัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ
- มีภาพที่ถ่ายจากการผลิต และมีวิธีการผลิตในทุกประเภทอาหาร
- มีมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง
- มีคำถาม สรุปในแต่ละบท
เป็นหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแรกที่เป็นผลงานของคนไทย สามารถนำไปเป็นสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก
ผศ. ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,อ. สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์
เจเนอเรชันแอลฟา : เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21
อ. ดร. พัชราภา ตันติชูเวช สังกัด วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
กล่าวถึงเจเนอเรชันแอลฟา ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยและเป็นการกล่าวถึง เจเนอเรชันกับครอบครัว และการศึกษาในมุมมองของการอยู่ร่วมกันกับเจเนอเรชันนี้ในศตวรรษที่ 21
หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผศ. จรุงยศ อรัณยะนาค สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ใช้ภาษาไม่ซับซ้อน มีการยกตัวอย่างและรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจ
กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน
อ. ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
1. บอกความชัดเจนของขอบเขตพยาบาลชุมชนและพยาบาลสาธารณสุข (มีผู้เขียนประเด็นนี้น้อยมากในเมืองไทย)
2. เนื้อหาและการอ้างอิง มีความทันสมัย สอดแทรกไปในเนื้อหาหลัก เช่น Healthy People 2020
3. เขียนโยงทฤษฎีการพยาบาล ขยายความไปสู่การปฏิบัติ
4. เขียนแนวทางการปฏิบัติการ ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปใช้ มองภาพได้ชัดเจนจากตัวอย่างประกอบ
กระจกหกด้าน
นางสาว จุฬาพิช มณีวงค์
เป็นการรวบรวมสาระที่น่ารู้และเชื่อถือได้ในแขนงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย จากรายการสารคดีโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึงกว่า 35 ปี มาเป็นหนังสือครั้งแรก
เวชสถิติ
รศ. ดร. แสงเทียน อยู่เถา สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
1. เป็นหนังสือแนะนำสำหรับประกอบการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ซึ่งผู้เขียนเป็นวิทยากรหลักในการจัดการอบรม ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 100 คนมาอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นหนังสือแนะนำเพิ่มเติมในการอบรมการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำปี (R2R), การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ฯ, การอบรมผู้ให้รหัสโรคระดับกลาง ที่จัดโดยหลักสูตรเวชระเบียนร่วมกับหลักสูตรการจัดการเวชสารสนเทศ ม.มหิดล เป็นประจำหลักสูตรละ 2 ครั้งต่อปี ในทุก ๆ ปี โดยมีช่วงการแนะนำเอกสารในช่วงแรกของการอบรม และสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอบรมสอบถามความต้องการหนังสือตอนยื่นใบสมัคร หรือเผยแพร่ในช่วงของการอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 240-400 คนต่อปี
3. เป็นหนังสือที่ใช้แนะนำในการจัดการประชุมของสมาคมประจำปีของผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน เวชสถิติและเวชศาสตร์สารสนเทศในโรงพยาบาลต่าง ๆ จากทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนหลายร้อยคน
4. มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านสถิติทางการแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน ม.มหิดล จำนวนหลายหลักสูตรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่
วรรณกรรมการแสดง
รศ. มนตรี มีเนียม สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เนื้อหาพัฒนาการละครมีทั้งของไทยและตะวันตก การวิเคราะห์บทละครทั้งไทยและสมัยใหม่ (Modern Drama) รวมทั้งการแปรรูปวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
กวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ
รศ. จุฑารัตน์ (ณ นคร) วิทยา สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เป็นหนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ ปกแข็งเย็บกี่ พิมพ์ภาพประกอบ 4 สี ใช้ภาษาไทยละเมียดละไมสุขุมลุ่มลึก มีความอลังการทางภาษา เป็นการถ่ายทอดความสูงส่งทางพระพุทธศาสนามาเป็นภาษาไทยเพื่อให้สาธุชนคนรุ่นหลังเข้าใจและตั้งอยู่ในศรัทธาปสาทะ
สุภาษิตอังกฤษ และคำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน (พิมพ์ครั้งที่ 6 ของสำนักพิมพ์)รศ. รัชนี ซอโสตถิกุล
เป็นหนังสือที่รวบรวมสุภาษิตอังกฤษ และคำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาไว้รวมกัน เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่าสุภาษิตอังกฤษนี้จะมีความหมายคล้ายกับคำสอนใจของไทยอันไหน
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197402 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th