Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ทวีป อภิสิทธิ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษยชาติทุกคนและเปน็ปจัจยัสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและโลก ให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดทสี่ามารถแสวงหา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคนในชาติ ให้ออกมาได้มากเท่าใดประเทศนั้นก็มีโอกาสจะพัฒนาประเทศให้เจริญ รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะมีเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ และยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว
อ. กรรยา พรรณา
นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเน้นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เป็นการนำเสนอพื้นฐาน หลักการและ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งมีกรณีศึกษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
อ. ภัททิรา จิตต์เกษม
To understand Korea in diverse fields; security, diplomacy, economic growth,'...
fanily structure and valua. At firsy each book has histrorical approach...
as a background of analysis. And secondary, five of books trace the transition in each field due to social chang triggered by economic growth.
หนังสือใหม่
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผศ.ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
เป็นหนังสือด้านการศึกษาพิเศษที่ปัจจุบันมีอยู่น้อยมาก เนื้อหาประมวลจากผลงานวิจัย
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Associate Professor Dr. Ariya Aruninta
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนการออกแบบ ก่อสร้าง ที่สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอน และสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติวิชาชีพ
ก้าวทุกวันด้วยจิตวิทยาและธรรมะ
รศ.ดร. ดวงมณี จงรักษ์
- บูรณาการจิตวิทยาเข้ากับธรรมะ (ซึ่งหนังสืออื่น ๆ มักจะแยกความรู้จิตวิทยาก็จิตวิทยา ธรรมะก็ธรรมะ ซึ่ง 2 ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกัน)
- เขียนจากประสบการณ์ที่ผ่านการประยุกต์
- เป็นเรื่องใกล้ตัว เนื้อหาเข้มข้น วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
รศ. ดร. ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
1. เป็นหนังสือที่นำเสนอการพินิจพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมุมมองของมนุษยศาสตร์ โดยตั้งคำถามว่า ฐานความรู้ทางมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาเรื่องเล่าความคิด ความเชื่อ จินตนาการของมนุษย์มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. เป็นหนังสือที่แนะนำแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศสำนึก (ecocriticism) ผ่านการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยที่ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอเมริกัน จึงเป็นทั้งการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี มุมมองของการวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศสำนึกไปพร้อม ๆ กับการประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม
3. เป็นหนังสือที่นำเสนอวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยอเมริกันเป็นภาษาไทยเล่มแรก
4. เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบสหสาขา (interdisplinary approaches) ในการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และแนวคิดจากทั้งนักคิดจากโลกตะวันตก และโลกตะวันออก
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา)
ผศ. ดร. วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
เป็นการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่กำลังเป็นที่นิยม (ยังไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือแนววิชาการที่เรียนเขียนแบบนี้)
ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน
รศ. ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
1. มีลำดับเนื้อหาของศาสตร์การรักษาคลองรากฟันครบสมบูรณ์ในเล่ม
2. ในแต่ละบทมีการวางพื้นฐานของเนื้อหา และการนำไปสู่ข้อมูลที่ทันสมัยของหัวข้อในบทนี้
3. มีการสอดแทรก กรณีตัวอย่างด้วยกรณีผุ้ป่วยจริง ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของการนำทฤษฏีไปใช้ปฏิบัติทางคลินิกวิทยาได้จริง
ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย
ผศ. นววรรณ วุฒฑะกุล
เป็นแบบอย่างบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1
รศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
ปรับรูปแบบ/เนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II
ศ.ดร ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
- อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน
- ใช้ทั้งกราฟและคณิตศาสตร์
- มีการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ด้วยกราฟและคณิตศาสตร์
อ่านได้ ! เขียนเก่ง ! : ตัวอักษรฮิระงะนะ
อาจารย์ เมงุมิ คนโด
เป็นหนังสือที่มีแบบฝึกหัดตัวอักษรที่หลากหลายมากกว่าหนังสือที่วางขายในท้องตลาดประเภทเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อและได้ฝึกฝนหลายครั้งแง่มุมจนจำตัวอักษรและสามารถเขียนและอ่านได้อย่างแท้จริง หนังสือประเภทเดียวกันที่วางขายในท้องตลาดมักมุ่งเน้นเฉพาะคำอธิบายและแบบฝึกหัดให้เขียนแบบ 1 - 2 ประเภท ทำให้ผู้เรียนจดจำไม่ได้ นอกจากนี้หนังสือยังมีภาพประกอบมากมายทุกแง่มุมให้เข้าใจง่ายและอยากฝึกฝนต่อไป
การวิจัยการสื่อสาร
ผศ.ดร. ชาลิสา มากแผ่นทอง
ลักษณะเด่นของหนังสือการวิจัยการสื่อสาร
• เนื้อหาออกแบบเพื่อการทำการวิจัยเชิงวิชาการ (Academic research) จึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานวิจัยสำหรับชั้นเรียน (Term paper) สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยเพื่อนำเสนอแหล่งทุนวิจัย และผู้สนใจทำงานวิจัยเพื่อการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
• เนื้อหารวม 16 บท เหมาะสมกับการใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจัยการสื่อสารทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
• เนื้อหาจัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านกลุ่มเนื้อหาที่สนใจได้โดยสะดวก
• เขียนด้วยภาษาที่เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
• นำเสนอระเบียบวิธีวิจัยหลัก ๆ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
• ให้ความรู้ด้านสถิติพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระดับเบื้องต้น
• ให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการฝ่าฝืนจริยธรรมการวิจัย
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับ การเรียนแบบผสมผสานอิเลิร์น์นิง และออนไลน์เลิร์นนิง
ผศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์,ผศ.ดร. ประกอบ กรณีกิจ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนทั้ง 2 คนที่ได้ทำงานวิจัยกว่า 10 เล่มที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ อีเลิร์นนิง และการเรียนแบบผสมผสาน ผู้เขียนได้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาผนวกกับประสบการณ์สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ได้รับการเรียบเรียงและอธิบายให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป
การบัญชีขั้นสูง 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8)
รศ. ดุษฎี สงวนชาติ,รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
เนื้อหาในหนังสือทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและทันสมัยตามสากล หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวมกำไรต่อหุ้นรวมสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างทุนซับซ้อน ประเด็นปัญหาทางการบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และการบัญชีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม
อ. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
มีความเข้มข้นทุกหัวข้อของการนำเสนอผ่านกรอบความคิด โดยมีงานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุน เป็นการผสมผสานในเชิงทฤษฎีและการจัดการธุรกิจ นำเสนอข้อสังเกตที่เป็นทัศนะของผู้เขียนซึ่งมีความแปลกใหม่และท้าทายสำหรับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์
รศ. ดร. ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา
ผู้เขียนรวบรวมเนื้อหาจากการเรียนการสอนวิชานี้มาหลายปี และหนังสือเล่มนี้เอื้อให้นักศึกษาสามารถอ่านหาความรู้ได้ด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาฝึกคิดวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นแต่ละเรื่องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197802 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th