Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ศ.พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC) ได้ครบถ้วนทั้ง 3 เสาหลัก (PILLARS) ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้ดียิ่งขึ้น
กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1
ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ ,รศ. สุเทพ แก้วนัย
- แก้ไขข้อบกพร่องของกลศาสตร์ของไหลที่เคยมีมาในอดีต
- ใส่ประสบการณ์และงานวิจัยเข้าไปในหนังสือ
- มีการ Derive สมการ และอธิบายในจุดที่ยากจะเข้าใจ
การทดลองและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC18F4550 ด้วยภาษาซี
อ. กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
1. เน้นการทดลอง มีการทดลองจริง 32 การทดลอง
2. วงจรการทำงานภาคปฏิบัติ รวม 27 วงจร
3. ฟังก์ชันการทำงาน USB
4. ใช้ภาษาซีในการพัฒนา
การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
รศ.ดร. ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
หนังสือ “การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยยีเข้ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดังกล่าว
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัสเล่มนี้จึงเป็นงานที่แสดงให้เห็นทั้งพระปรีชารอบรู้ในการปกครองบ้านเมืองอันมีมาแต่อดีตและที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และพระราชวินิจฉัยในข้อดีข้อเสียต่างๆ อย่างละเอียด รวมทั้งพระปรีชาสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และสร้างระบบใหม่ที่จะใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญต่อไป
เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล
ผศ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง
1. นำเสนอข้อมูลจุลินทรีย์ในอากาศ ที่ยังไม่เคยมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
2. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่าง / วิธีการสอบเทียบอัตราการดูดอากาศ และการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ และการบ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ที่ไม่พบในหนังสืออื่น ๆ
3. อธิบายการควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยีในอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการรวบรวมไว้ในหนังสืออื่น ๆ
หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผศ. ดร. จินตวีร์ เกษมศุข
เนื้อหาเกิดจากการวิเคราะห์และสกัดบทเรียนจากชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นชุมชนที่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการประยุกต์ใช้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์
ศ. ทพ. ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
- เป็นหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับโรคปริทันต์ ปัจจัยหลักที่ก่อโรคและปัจจัยเสี่ยงของโรคฉบับแรกในประเทศไทยที่ได้เน้นถึงพยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์อย่างละเอียด
- มีการนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากการรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมและครบถ้วนมาแต่งหนังสือเล่มนี้
- ได้นำประสบการณ์จริงจากการทำวิจัยทางด้านนี้มานานกว่า 10 ปี มาประกอบการแต่งหนังสือ
- มีการนำเสนอแนวทางการทำวิจัยที่น่าสนใจในแต่ละบท
- นักศึกกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- มีภาพประกอบชัดเจนและสวยงาม ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
- ศัพท์สมัยใหม่ การเมือง และวิธีใช้ในหนังสือพิมพ์ คำแปล เช่น คำศัพท์ กปปส. นปช. คปท.
- ศัพท์ และโครงสร้างในหนังสือพิมพ์
ชีววิทยา 2 (พิมพ์ครั้งที่ 9)
รศ. นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ,รศ. ปรีชา สุวรรณพินิจ
หนึ่งในหนังสือที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้มากที่สุด ที่ใช้วิธีที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการนำเสนอภาพประกอบมาก ๆ เพื่อช่วยลำดับความเข้าใจ รวมทั้งความง่ายและไม่ลึกซึ้งถึงวิชาเฉพาะ
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
ศ. พิเศษ วิชา มหาคุณ
ปรัชญากฎหมาย แนวทางในการใช้เหตุผลของกฎหมายเปรียบเทียบกับเหตุผลทั่วไป การตีความกฎหมายการพิเคราะห์หาเหตุผลในทางกฎหมาย การวางพื้นฐานความคิดวิเคราะห์ในทางกฎหมาย ฯลฯ
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
ผศ.ดร. นิตย์ เพ็ชรรักษ์
- มีเนื้อหาบทที่ 3 "การเดินเครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า" คิดว่ายังไม่มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
- มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดครบถ้วนพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดแบบมีวิธีทำ
- อธิบายละเอียด สามารถทำความเข้าใจเองได้
กลุ่มอาการขากางในลูกสุนัข
รศ.นสพ.ดร. กรกฏ งามวงศ์พาณิชย์
- ไม่มีหนังสือเขียนความผิดปกตินี้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รวบรวมความรู้ทั้งขั้นพื้นฐานและประยุกต์
- สามารถใช้ได้ทั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ สัตวแพทย์เวชปฏิบัติ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
- เนื้อหาที่ใช้เขียนมีความทันสมัย
ชีวเคมีทางการแพทย์
ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
เป็นหนังสือที่มีกลไกทางชีวเคมี และกล่าวถึงการรักษาสมดุลในร่างกาย และผลเสียเมื่อเกิดการเสียสมดุล มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานชีวเคมีที่บูรณาการกับเนื้อหาทางด้านชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยาเพื่ออธิบายกลไกชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาชีวเคมีเข้ากับการประยุกต์ใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของร่างกายได้
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
รศ. จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
หนังสือเล่มนี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตรวมทั้งธุรกิจบริการด้วย โดยมุ่งเน้นที่การให้แนวคิด คำจำกัดความซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของความเข้าใจในเนื้อหา และเพื่อสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00-20.00น. เหลือเวลาอีก 28 วัน
CMU BOOK FAIR ครั้งที่ 21 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว
วันที่ 26-28 ก.พ. 58 เหลือเวลาอีก 66 วัน
โครงการสานสัมพันธ์พันธมิตรสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 374 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th