Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
การเขียนหนังสือ ตำราวิชาการอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือ ตำราวิชาการ ต้อนรับเปิดเทอม ณ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขา ร.ร.นายรัอย จปร.

  
สำนักพิมพ์ฯ เยี่ยมชมร้านหนังสือปริ้นซ์ บุ๊คสโตร์ จ.ขอนแก่น

  
การอภิปราย"การเขียนหนังสือ ตำราอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือ ตำราวิชาการ ต้อนรับเปิดเทอม ณ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมพิธีปิดและรับมอบโล่ขอบคุณในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
วิถีชุมชน : การจัดการความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชาวบ้าน
ดร. ลั่นทม จอนจวบทรง
หนังสือนำเสนอแนวคิดเรื่องชนิดของความรู้และการจัดการความรู้โดยรวม และนำเสนอวิธีการในกระบวนการการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรชุมชน
จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผศ.ดร. จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
1. เป็นหนังสือที่อธิบายองค์ประกอบของจริยศาสตร์ คืออภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ปทัสถาน จริยศาสตร์ประยุกต์ และอธิบายหลักจริยศาสตร์ที่มาจากศาสนา รวมทั้งพุทธจริยศาสตร์
2. เป็นหนังสือที่มีตัวอย่างกรณีศึกษาจริยศาสตร์ มีการประยุกต์ และเสนอแนวทางการประยุกต์
3. เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
4. เป็นหนังสือที่เหมาะกับอาจารย์สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
อ. สำราญ มีแจ้ง
ตำราที่เหมาะกับนักเรียนทั่วไป มีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และตัวอย่างระเบียบ
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Japanese Linguistics
อ. ณัฏฐิรา ทับทิม
รวบรวมความรู้ทางภาษาศาสตร์ของญี่ปุ่นไว้ภายในเล่มเดียว เรียงลำดับจากหน่วยทางภาษาที่เล็กที่สุดไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุด (เสียง คำ ประโยค ความหมาย)
ความตระหนักรู้ในเรื่องเพศ
รศ.ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
เป็นหนังสือเสนอแนะทักษะการปฏิบัติตน วิธีที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางเพศที่สำคัญ ที่บุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ไว้หรือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งหญิงและชายที่จำเป็นอย่างยิ่ง
จิ๋วแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์
ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
เป็นหนังสือที่เขียนจากข้อมูลวิจัย
พื้นฐานกระบวนการถ่ายเทมวลสาร และการแยกทางกายภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
1. เป็นตำราพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กระบวนการกายภาพ วิศวกรสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และประเด็นที่เหมาะสมกับงานวิชาชีพยิ่งขึ้น
2. ผสมผสานกระบวนการแยกทางกายภาพและด้วยกลไกการถ่ายเทมวลสาร สำหรับการจัดการกับปัญหามลพิษที่ค่อนข้างยุ่งยากด้วยการใช้งานวิธีการปกติทั่วไป
3. เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาในทุก ๆ ระดับ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
รศ. อรพรรณ พนัสพัฒนา
เป็นตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์
ศ.ดร. อารี พันธ์มณี
ภาคทฤษฎี : มีหลักการพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติ : มีกิจกรรม
ผลงานวิจัย : สนับสนุน
หนังสือเรียนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ กรีฑา 1
ผศ. มานิต โกศลอินทรีย์
เป็นตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมภาพประกอบสี
เที่ยวเมืองทวาย
ศ. ดร. สุภางค์ จันทวานิช
เป็นหนังสือที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเมืองทวายอย่างรอบด้านโดยคณะนักวิชาการที่ได้ไปสัมผัสเมืองทวายมาแล้วด้วยตนเอง ใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย มีแผนที่และภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม
ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม
เป็นความรู้พื้นฐานทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารกระจายเสียง (โทรคมนาคม) รวมทั้งกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้และจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและคนทั้งประเทศ
เรียนสนุก ปลูกลักษณะนิสัย (พิมพ์ครั้งที่ 3)
รศ. ทัศนีย์ ผลเนื่องมา
การเรียนรู้อยู่ในช่วงค่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จะทำให้ลูกเสือ เนตรนารีมีลักษณะของคนที่สามารถปรับตัวและพึ่งตนเองได้ดี
อินเดีย 2020 : วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่
ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
เป็นหนังสือที่นำเสนอวิสัยทัศน์ของอินเดียในปี ๒๐๒๐ ซึ่งจะนำทางอินเดียไปสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างประสบผลสำเร็จด้วยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเคมี ชีววิทยา การผลิตเพื่ออนาคต การบริการ การเกษตร วัสดุ การแปรรูปและโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับพัฒนาการข้างต้น
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ผศ.ดร. กิตติ กันภัย
เป็นการรวบรวมความรู้และจัดหมวดหมู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนิเทศศาสตร์ไทย จึงมีความใหม่มากสำหรับวงการการศึกษา
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - 14 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 20.00 เหลือเวลาอีก OK Activity!
งาน จัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟรฺ์ ครั้งที่ 6 บริเวณชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขาบูรพา จ.ชลบุรี
วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. เหลือเวลาอีก 3 วัน
โครงการภิปราย เขียนหนังสือ ตำราวิชาการอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 5 วัน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เที่ยวเมืองทวาย ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟร์ ครั้งที่ 6 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ
วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 8 วัน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสืออินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่ ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟร์ ครั้งที่ 6 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ
วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 20 วัน
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขามทส. จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก 45 วัน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก 51 วัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่การสอนยุค AEC ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรหมนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 487 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
2.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
3.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
4.เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 4)
5.เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
6.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11)
7.The Top Job Secret - The Actuary (3)
8.ฟิสิกส์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 17)
9.การออกแบบภายในขั้นพื้นฐานหลักการพิจารณาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9)
10.เทคนิคงานสี (พิมพ์ครั้งที่ 8)
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th