ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต
รหัสแท่ง: 9789740336365
ISBN: 978-974-03-3636-5
จำนวนหน้า: 220 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 2183
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมประมวลรัษฎากร
- เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้ประกอบการทำงานได้
- ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (1) คือเงินได้เนื่องจากค่าจ้างแรงงาน มาตรา 40 (2) คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือจากการรับทำงานให้ และมาตรา 40 (3) คือเงินได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ นั้นสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักผู้มีเงินได้ คู่สมรส และบุตรในจำนวนเงินที่สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพยิ่งขึ้น จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax), ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ฯลฯ


กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษาในหลักสูตรการบัญชีและหลักสูตรอื่น ของคณะบริหารธุรกิจทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ