กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสานวิธี)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รหัสแท่ง: 9789740336303
ISBN: 978-974-03-3630-3
จำนวนหน้า: 424 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 370 บาท
รหัสสพจ.: 2132
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
นำเสนอตัวอย่างในการวิจัยสื่อสารมวลชน นำเสนอการวิจัยด้วยวิธีการผสานวิธีการ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิด กฎ กติกา รูปแบบและวิธีดำเนินการของ “การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธีการ” พร้อมทั้งยังได้นำเสนอวิธีการเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลวิจัย ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดในมุมมองของนักวิจัยสื่อสารมวลชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นทำวิจัยที่อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในการประยุกต์วิธีวิจัยแต่ละแนวคิดสู่สาขาวิชาสื่อสารมวลชนต่อไป

เนื้อหาโดยย่อ

ภายหลังจากการเกิด “สงครามกระบวนทัศน์” (paradigm wars) ระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์รูปแบบที่สามซึ่งเป็นวิธีวิจัยในชื่อว่า การวิจัยเชิงผสานวิธีการ (mixed methods research) ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยที่ผสานความเข้มแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ด้วยกัน (Parkhurst, Lovell, Sprafka, and Hodgins, 1972) นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิด กฎ กติกา รูปแบบและวิธีดำเนินการของ “การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธีการ” พร้อมทั้งยังได้นำเสนอวิธีการเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลวิจัย ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดในมุมมองของนักวิจัยสื่อสารมวลชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นทำวิจัยที่อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในการประยุกต์วิธีวิจัยแต่ละแนวคิดสู่สาขาวิชาสื่อสารมวลชนต่อไป

สารบัญ

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน, กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน, รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาสื่อสารมวลชนทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและเเพร่ภาพ ม.หอการค้าไทย