ขั้นตอนของชีวิต

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร. นุตา ศุภคต สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740336235
ISBN: 978-974-03-3623-5
จำนวนหน้า: 188 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 350 บาท
รหัสสพจ.: 2172
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เนื้อหาของหนังสืออธิบายถึงวิวัฒนาการแรกเริ่ม ตั้งแต่ก่อนสิ่งมีชีวิตจนถึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต ปัญหาคำศัพท์ที่สิ่งมีชีวิตเผชิญตั้งแต่ไวรัส จนถึงมนุษย์เอกภาพของโลกเชิงชีวภาพ สภาพโลกปัจจุบัน ประชากรและแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ และพลังงาน มลพิษทางบวกและทางลบ ทางอยู่รอด รวมทั้งอนาคตของมนุษย์

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เนื้อหารายวิชาอธิบายถึงการศึกษาขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวมเริ่มจากการอธิบาย และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของความเป็นมาในเอกภพ ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ คือ ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ตลอดจนอธิบายถึงความเป็นไปได้ของชีวิตในที่ต่าง ๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดกำาเนิดของชีวิตแรกเร่ิมและพัฒนาการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตบน โลก ตลอดจนความผันแปรและวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาช้านานจนพัฒนากลายเป็นมนุษย์ เราในปัจจุบัน

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ขั้นตอนของชีวิต หรือ Strategy of Life อธิบายถึงการศึกษาขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวม เริ่มจากการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของความเป็นมาในเอกภพ ได้แก่ ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ความเป็นไปได้ของชีวิตในที่ต่าง ๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดกำเนิดของชีวิตแรกเริ่ม และพัฒนาการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตบนโลก ตลอดจนความผันแปรและวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาช้านานจนพัฒนากลายเป็นมนุษย์เราในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์หรือคาดคะเนถึงรูปแบบของการดำรงชีวิตในอนาคต ทั้งด้านบวกและด้านลบ และความท้าทายของมนุษย์ในการเดินทางเพื่อออกไปสำรวจอวกาศและศึกษารูปแบบของชีวิตนอกโลก

สารบัญ

คำจำกัดความของ “ชีวิต”, เอกภพและดาราจักร, ระบบสุริยะ, โลกและดวงจันทร์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียน เรียนรายวิชา 2308354 ขั้นตอนของชีวิต