การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัล

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. ดร. ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ สังกัด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รหัสแท่ง: 9789740336068
ISBN: 978-974-03-3606-8
จำนวนหน้า: 208 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 2153
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. ประยุกต์ศาสตร์ด้านนิตยสารฉบับสิ่งพิมพ์กับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ platform
2. เป็นคู่มือการเรียนรู้วิธีการจัดทำนิตยสารรวมทั้งกระบวนการ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและผลิตนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์นิตยสารและนิตยสารดิจิทัล เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจการจัดทำนิตยสารและผู้ที่ประยุกต์ใช้ในแง่ใดแง่หนึ่งต่อไป

เนื้อหาโดยย่อ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตช่วยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงนิตยสาร
ที่เคยปรากฏในลักษณะรูปเล่มกระดาษ
เปลี่ยนเป็นนิตยสารบนสื่อออนไลน์ เรียกชื่อต่างกันไป
อี-แมกกาซีน (e-magazine)
นิตยสารดิจิทัล (digitized magazine)
นิตยสารออนไลน์ (online magazine)
แต่ทั้งหมดนี้ยังคงหมายความถึง ‘นิตยสาร’

การปิดตัวของนิตยสารเล่ม
อาจมองเป็นการถดถอยของตลาดนิตยสาร
แต่ ‘นิตยสาร’ ไม่มีวันตายไปจากสังคม
นิตยสารเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ช่วยบันทึกภาพสังคม เปิดโลกทัศน์ ขยายจินตนาการ
สื่อสารความสนใจใคร่รู้ทุกเรื่องภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้

สารบัญ

สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัล, นิตยสาร, จากสิ่งพิมพ์นิตยสาร สู่นิตยสารดิจิทัล, การออกแบบนิตยสาร ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักสื่อสารมวลชน นักเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ และผู้สอนสาขานิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสาร