การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740336051
ISBN: 978-974-03-3605-1
จำนวนหน้า: 292 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 295 บาท
รหัสสพจ.: 2151
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอแนวทางหรือเครื่องมือในการจัดการของเสียจากโรงงานอย่างเหมาะสม
ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การวิจัย และผลงานตีพิมพ์วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ/เครื่องมือการอนุรักษ์การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียที่ครอบคลุมวัฏจักรชีวิต และกลยุทธ์เชิงรุกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการของเสีย

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ “การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” เล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การวิจัย และผลงานตีพิมพ์วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ/เครื่องมือการอนุรักษ์การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทคโนโลยีสะอาด ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หลักการ 3R รวมทั้งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียที่ครอบคลุมวัฏจักรชีวิต และกลยุทธ์เชิงรุกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการของเสีย ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา นักวิจัย/นักวิชาการ บุคลากรที่ทำงานด้านการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียสำหรับภาคการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างรากฐานองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคม

สารบัญ

อุตสาหกรรมสีเขียว, ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย, วิวัฒนาการการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสะอาด ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม