หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. จรัสศรี พัวจินดาเนตร สังกัด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740336006
ISBN: 978-974-03-3600-6
จำนวนหน้า: 256 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 310 บาท
รหัสสพจ.: 2157
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า เช่น บทนำสู่การจัดกิจกรรมการงานอาชีพสำหรับครู แนวคิดการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนกับกิจกรรม กิจกรรมการงานอาชีพกับการศึกษาชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข ฯลฯ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
แนวคิดการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ หลักสูตรและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ แหล่งการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมการงานอาชีพ ประสบการณ์การเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษากับกิจกรรมการงานอาชีพ กิจกรรมการงานอาชีพกับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข วิธีประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมการงานอาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯลฯ

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือหลักกิจกรรมการงานอาชีพสำหรับครู เป็นผลงานการรวบรวมเรียบเรียงกิจกรรมการงานอาชีพ ที่ผู้เขียนได้นำมาใช้กับนักเรียน นิสิตคณะครุศาสตร์ และการอบรมครูการงานอาชีพ ครูกลุ่มสาระอื่น ๆ แก่สถาบันต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้สั่งสมประสบการณ์จริงของการเป็นครูกว่า 25 ปี โดยได้ทดลองใช้และประเมินผล ส่วนใดต้องปรับปรุง, แก้ไขหรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้แนวทางในการพัฒนาเสมอมา เพื่อมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนครูที่จะนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการงานอาชีพได้อย่างมีคุณค่า ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เพลิดเพลิน ได้พัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้มือ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ-ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สารบัญ

บทนำสู่การจัดกิจกรรมการงานอาชีพสำหรับครู, แนวคิดการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ, หลักสูตรและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ, แหล่งการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมการงานอาชีพ, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ครู ผู้สนใจ