การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. ทรงยศ นาคอริยกุล สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740335948
ISBN: 978-974-03-3594-8
จำนวนหน้า: 368 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 330 บาท
รหัสสพจ.: 2146
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
มีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนทุกหัวข้อ มีรูปประกอบที่ผู้เขียนวาดเองและแบบฝึกหัดท้ายบท

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ตำรา “การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล” เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลเบื้องต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำงานของวงจรดิจิทัลพื้นฐานทั่วไป โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญ ๆ เพื่ออธิบายการทำงานและการออกแบบสร้างวงจรดิจิทัล เน้นการใช้ศัพท์วิชาการภาษาไทยเพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย และได้เพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา “การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล” เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลเบื้องต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำงานของวงจรดิจิทัลพื้นฐานทั่วไป โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญ ๆ เพื่ออธิบายการทำงานและการออกแบบสร้างวงจรดิจิทัล เน้นการใช้ศัพท์วิชาการภาษาไทยเพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย และได้เพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง จุดเด่นของตำราเล่มนี้ประกอบด้วย
• เนื้อหาเกี่ยวกับวงจรเชิงผสมและวงจรเชิงลำดับพร้อมวงจรมาตรฐานสำคัญที่ครบถ้วน
• เนื้อหาครอบคลุมการทำงานของวงจรเชิงลำดับแบบไม่ประสานเวลาสำหรับผู้ศึกษาขั้นสูง
• ตัวอย่างประกอบพร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
• รูปภาพประกอบมากกว่า 200 รูป
• แบบฝึกหัดท้ายบทมากกว่า 70 ข้อ
• อภิธานศัพท์สำหรับอธิบายความหมายของคำสำคัญในเนื้อหา

สารบัญ

วงจรดิจิทัลและระบบจำนวน, ลอจิกเกตและพีชคณิตบูลีน, แผนที่คาร์นอฟ, วงจรเชิงผสม ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2