หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสแท่ง: 9789740335931
ISBN: 978-974-03-3593-1
จำนวนหน้า: 352 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 350 บาท
รหัสสพจ.: 2145
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
- งานตัวอย่างในเล่มเป็นงานของผู้เขียนที่เกิดจากการวิจัย
- เน้นงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะต่อยอดงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เห็นความสำคัญในภูมิปัญญาไทย โดยใช้แนวทางการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยตัวอย่างการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุใช้สอยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องและพึงยึดถือปฏิบัติในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

เนื้อหาโดยย่อ

ทุกครั้งที่หยิบอ่าน...เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนังสือ “หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะต่อยอดงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เห็นความสำคัญในภูมิปัญญาไทย โดยใช้แนวทางการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยตัวอย่างการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุใช้สอยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องและพึงยึดถือปฏิบัติในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นับเป็นการวิจัยที่ช่วยพัฒนาประเทศที่นอกเหนือไปจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเป็นการดึงศักยภาพภูมิปัญญาของกลุ่มบุคคลที่มีอยู่อย่างเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นให้ประจักษ์สู่สังคมอย่างมีเอกลักษณ์ จากสภาพการณ์ปัจจุบันมีการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หนังสือเล่มนี้ขอเป็นดวงไฟดวงหนึ่งที่ช่วยทำให้ภูมิปัญญาไทยที่เป็นสมบัติทางปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสิบไป

สารบัญ

ภูมิปัญญาไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย, กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, แนวคิดของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษากระบวนการวิจัยที่อยู่ในศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์