การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อาจารย์ ยุวดี ศิริยทรัพย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รหัสแท่ง: 9789740335924
ISBN: 978-974-03-3592-4
จำนวนหน้า: 244 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 260 บาท
รหัสสพจ.: 2128
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. เป็นวิชาที่มีผู้เขียนเป็นหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอนน้อยราย
2. หนังสือได้รวบรวมหลักการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน
3. เชิงปริมาณในการคำนวณ มีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน
4. เป็นหนังสือที่บรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีในตลาดของรายวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในบทเรียนที่เกี่ยวข้องด้านปริมาณ เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในเนื้อหา จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา พนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลที่สนใจความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

เนื้อหาโดยย่อ

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางแผนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรง หากองค์การใดมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับกระบวนการทำงาน โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 12 บทเรียน ได้แก่
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3. การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์
4. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
5. การพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์
6. การวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์
7. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. การวิเคราะห์งาน
10. การวางแผนอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11. การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ
12. แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรก ๆ ที่ได้รวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในบทเรียนที่เกี่ยวข้องด้านปริมาณ เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในเนื้อหา จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา พนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลที่สนใจความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์, กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ