การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. ดร. จตุรงค์ นภาธร สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740335894
ISBN: 978-974-03-3589-4
จำนวนหน้า: 188 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 210 บาท
รหัสสพจ.: 2136
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตำราและหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ทันสมัย และครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็น เช่น การบริหารความหลากหลายในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารพนักงานข้ามชาติ (Expatrirate management) เป็นต้น โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับผู้อ่านทั่วไป นักทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้เพิ่มเติมหรือสามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง รวมถึงเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยผู้เขียนยังได้สอดแทรกงานวิจัยของผู้เขียนในหัวข้อต่าง ๆ เข้าไปด้วย ทั้งนี้ หนังสือหรือตำราทั่วไปจะกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไป โดยมิได้เน้นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ ทั้งที่ธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องดำเนินคดีธุรกิจในระดับนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้บรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน ระดับนานาชาติ โดยเน้นกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) เป็นสำคัญ กล่าวได้ว่าบรรษัทข้ามชาติทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่ทวีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นมีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไปอยู่หลายแง่มุม ประกอบกับหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยากแก่การทำความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไปและแม้กระทั่งนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ได้ร่ำเรียนมา พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากต่างประเทศและกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนเข้าไปทำการศึกษาวิจัยมาสังเคราะห์ แต่ง และเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในจำนวน 3 เล่มของหนังสือชุดการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ในระดับนานาชาติ โดยหนังสือเล่มนี้เน้นการนำเสนอเนื้อหาในเชิง “มหภาค” ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ การกำหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การที่ดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ การบริหารพนักงานข้ามชาติ การบริหารความหลากหลายในองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ สำหรับหนังสือเล่มที่ 2 จะยังนำเสนอเนื้อหาในเชิง “มหภาค” ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ แต่จะเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มที่ 3 จะเน้นการนำเสนอเนื้อหาในเชิง “จุลภาค” หรือในระดับ “แนวปฏิบัติ” ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ เมื่อผู้อ่านได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้ง 3 เล่มแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านจะมีทั้งความรู้ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของการปฏิบัติงานจริงต่อไป

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่บรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ โดยเน้นกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติเป็นสำคัญ ด้วยเหตุที่ว่า บรรษัทข้ามชาติทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน และองค์การหรือบริษัทไทยจำนวนมาก็เริ่มก้าวสู่ความเป็นนานาชาติและมีสถานะเป็นบรรษัทข้ามชาติในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่ทวีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นมีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไปอยู่หลายแง่มุม ประกอบกับหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยากแก่การทำความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา และแม้กระทั่งนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ผู้เขียนจึงถือโอกาสนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ได้ร่ำเรียนมา พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากต่างประเทศและกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนเข้าไปทำการศึกษาวิจัยมาสังเคราะห์ แต่ง และเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจศึกษาหาความรู้ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ, การกำหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การที่ดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้อ่านทั่วไป นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ผู้บริหารการบริหารและพนักงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการหรือการบริการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก