การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740335603
ISBN: 978-974-03-3560-3
จำนวนหน้า: 348 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 380 บาท
รหัสสพจ.: 2119
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ต้นฉบับเรื่องนี้นำเสนอแนวคิดกลยุทธ์เทคโนโลยี และกรณีศึกษาทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไม่เน้นเฉพาะทฤษฎี แต่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีจากผลการวิเคราะห์บทเรียนที่ได้รับจากกรณีศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากหนังสือในท้องตลาดที่มักนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป หรือทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีโดยกว้าง โดยไม่ได้เน้นประเด็นกลยุทธ์ธุรกิจเทคโนโลยีและการวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
บทนำและแนวคิดกลยุทธ์เทคโนโลยี กลยุทธ์เทคโนโลยีสำคัญอย่างไร กลยุทธ์เทคโนโลยีในการแข่งขันเพื่อออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับองค์กร กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ ฯลฯ

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Technology Strategy) โดย ดร. จารุณี
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ แนวคิดการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีที่สำคัญทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการเรียนรู้นำแนวคิด บทเรียน และประสบการณ์ ไปสู่การวางกลยุทธ์เชิงปฏิบัติจริง
กรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการได้รับเชิญเพื่อเขียนกรณีศึกษาให้กับหนังสือ Exploring Strategy ซึ่งเป็น Europe’s Best Selling Strategy Textbook โดย Professor Gerry Johnson และ Professor Kevan Scholes และจากประสบการณ์การสอนทางด้านการบริหารเทคโนโลยีที่ Boston University ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Innovation Case Studies) รวมถึงกรณีศึกษาที่ได้มีการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA

สารบัญ

กลยุทธ์เทคโนโลยี-สำาคัญอย่างไร, กลยุทธ์เทคโนโลยีในการแข่งขันเพื่อออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ, กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับองค์กร , ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษา ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักวิจัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ