การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. พรรณิภา รอดวรรณะ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740335580
ISBN: 978-974-03-3558-0
จำนวนหน้า: 484 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 470 บาท
รหัสสพจ.: 1748/2
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. เน้นหลักการของการบัญชีต้นทุน และเสริมกระบวนการต่าง ๆ เช่น หลักการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเนื้อหาอีก 1 บท จากเดิมมี 14 บท เป็น 15 บท คือ เรื่องการบัญชีต้นทุนการเกษตร โดยนำเสนอการบัญชีต้นทุนและกระบวนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะสั้น เช่น การปลูกข้าว เลี้ยงสุกรขุนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะยาว เช่น ฟาร์มกล้วยไม้พันธุ์หวาย ฟาร์มโคนม
2. หนังสือเล่มนี้มีซีดีประกอบหนังสือ โดยผู้เขียนได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยใช้ microsoft excel ทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดแรกการคำนวณต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วงมีทั้งหมด 2 ไฟล์ คือ วิธีถัวเฉลี่ยและวิธีเข้าก่อนออกก่อน และชุดที่ 2 คือ การคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบ โดยได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลต้นทุนน้ำนมดิบ ซึ่งพัฒนาโปรแกรม microsoft excel กระบวนการคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบนี้เป็นผลมาจากโครงการวิจัยที่ผู้เขียนและคณะได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 พร้อมรายงานผลงานวิจัยเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปรับปรุงใช้ในทางปฏิบัติได้

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
การบัญชีต้นทุนเป็นทั้งหลักและกระบวนทางการบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและคำนวณต้นทุนการผลิต กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการจำเป็นต้องทราบต้นทุนสินค้าที่ผลิต ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การควบคุมการผลิต การตั้งราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และการเลิกผลิต
ระบบบัญชีต้นทุนอาจจำแนกตามลักษณะและประเภทของการผลิตและชนิดของต้นทุน ประเภทของระบบบัญชีต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนงาน ต้นทุนช่วง และไม่ว่าจะเป็นระบบต้นทุนประเภทใด ส่วนประกอบของต้นทุนจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต วัตถุประสงค์โดยตรงของการบัญชีต้นทุน คือ การคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการผลิต ในการคำนวณต้นทุนการผลิตอาจมีการจัดสรรตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และในบางลักษณะอาจมีการจัดสรรในอัตราล่วงหน้า การบัญชีต้นทุนมาตรฐานจึงเป็นลักษณะหนึ่งของการคำนวณต้นทุนในอัตราล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กิจการกำหนด ข้อดีในการใช้ต้นทุนมาตรฐานคือผู้บริหารสามารถคำนวณต้นทุนล่วงหน้าและสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในการผลิตได้ในขณะเดียวกัน

เนื้อหาโดยย่อ

การบัญชีต้นทุนเป็นทั้งหลักและกระบวนทางการบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและคำนวณต้นทุนการผลิต กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการจำเป็นต้องทราบต้นทุนสินค้าที่ผลิต ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การควบคุมการผลิต การตั้งราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และการเลิกผลิต
ระบบบัญชีต้นทุนอาจจำแนกตามลักษณะและประเภทของการผลิตและชนิดของต้นทุน ประเภทของระบบบัญชีต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนงาน ต้นทุนช่วง และไม่ว่าจะเป็นระบบต้นทุนประเภทใด ส่วนประกอบของต้นทุนจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต วัตถุประสงค์โดยตรงของการบัญชีต้นทุน คือ การคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการผลิต ในการคำนวณต้นทุนการผลิตอาจมีการจัดสรรตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และในบางลักษณะอาจมีการจัดสรรในอัตราล่วงหน้า การบัญชีต้นทุนมาตรฐานจึงเป็นลักษณะหนึ่งของการคำนวณต้นทุนในอัตราล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กิจการกำหนด ข้อดีในการใช้ต้นทุนมาตรฐานคือผู้บริหารสามารถคำนวณต้นทุนล่วงหน้าและสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในการผลิตได้ในขณะเดียวกัน

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน, ความหมาย แนวคิด และการจำแนกประเภทต้นทุน, วงจรต้นทุนและงบการเงินของธุรกิจผลิตสินค้า, ระบบบัญชีต้นทุน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา หลักสุตรปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี