สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่333
รหัสแท่ง: 9789740335573
ISBN: 978-974-03-3557-3
จำนวนหน้า: 160 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 199 บาท
รหัสสพจ.: 2105
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เนื้อหาเกี่ยวกับผม การเจริญเติบโต และสาเหตุของผมร่วง สภาวะผมบางในรูปแบบต่าง ๆ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง การทดสอบทางคลินิก สารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วงและสมุนไพร และสารสำคัญจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสมุนไพร
และสารสำคัญดังกล่าว และสารสกัดจากสมุนไพรทีมีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในเครืองสำอางต้านผมร่วง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในรายวิชา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร และการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางสำหรับผมร่วง โดยกล่าวถึงสารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างสารสกัดสมุนไพรที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง ซึ่งมีส่วนผสมของสารสำคัญจากสมุนไพรเหล่านั้น
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในรายวิชา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร และการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์สำหรับผมด้วย รวมถึงนักศึกษาสาขาอื่น ในสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจในหัวข้อนี้เช่นเดียวกัน

สารบัญ

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่มี ฤทธิ์ในการต้านผมร่วง, สำรสำคัญสำหรับผมร่วง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร กรรมวิธีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในเครื่องสำอาง สำหรับผมร่วง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรรวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพร เครื่องสำอาง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง