หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. ดร. นภเนตร ธรรมบวร สังกัด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789749993408
ISBN: 974-9993-40-3
จำนวนหน้า: 404 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2551
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 180 บาท
รหัสสพจ.: 804/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน ด้วยเหตุผลนี้สถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งจึงพยายามจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการจัดการศึกษาปฐมวัย ความหมาย และความสำคัญของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมตลอดถึงอธิบายถึงรูปแบบของการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัย ความสำคัญของการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมตลอดถึงการประเมินผลหลักสูตรด้วย
ผู้อ่านที่ประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมตลอดถึงครู นักการศึกษา นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย, การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, การเล่นกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย, กานจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย, รูปแบบของการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัย, การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา, การประเมินผลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับครูประจำการในโรงเรียน ครูจบใหม่ และนักศึกษาครู รวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็ก


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
“หัวใจสำคัญของการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคืออะไร” ในมุมมองในการวิเคราะห์ พิจารณา และสร้าง มุ่งเน้นที่ตัวครู เด็ก รวมตลอดถึงผู้ปกครอง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนกับคู่มือการเดินทาง หรือคู่มือการสอนสำหรับครู และข้อที่ครูพึงพิจารณาก่อนการสอน ขณะสอน และหลังจากการสอนสิ้นสุดลงสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th