การบริหารสำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 8)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. สุรัสวดี ราชกุลชัย
รหัสแท่ง: 9789741325832
ISBN: 974-13-2583-5
จำนวนหน้า: 472 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 8
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 280 บาท
รหัสสพจ.: 693/6
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การบริหารสำนักงาน เป็นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน หรือองค์การ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เนื้อหาภายในครอบคลุมสามส่วนหลักได้แก่ ส่วนแรก แนวคิดการบริหารสำนักงาน ซึ่งเน้นผู้บริหารสำนักงานในยุคข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่สอง ระบบการจัดการภายในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดของการจัดการพื้นที่สภาพแวดล้อม พัสดุ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับส่วนที่สาม การปรับตัวและพัฒนาเพื่อการบริหารสำนักงานในอนาคต เป็นการเสนอแนวคิดของสำนักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบงานบริหาร และทิศทางการบริหารสำนักงานในอนาคต อาทิ สำนักงานแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น
สำหรับครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติระบบเครือข่ายในสำนักงาน ตลอดจนตัวอย่างธุรกิจที่มีการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สารบัญ

การบริหารสำนักงานในยุคข้อมูลข่าวสาร, หลักการบริหารสำนักงาน, กาารวิเคราะห์พัฒนาและบริหารระบบ, การจัดการพื้นที่สำนักงาน, การจัดการสภาพแวดล้อมในสำนักงาน, การบริหารพัสดุสำนักงาน, การบริหารเอกสาร, การบริหารแบบฟอร์ม รายงาน และจดหมายโต้ตอบ, การติดต่อสื่อสารในสำนักงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน, การควบคุมในสำนักงาน, การบริหารสำนักงานอัตโนมัติ, การปรับปรุงระบบบริหารสำนักงาน, แนวโน้มและทิศทางการบริหารสำนักงานในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้บริหารสำนักงาน นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ ผู้ประกอบการที่แสวงหาแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารสมัยใหม่


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
รวมหลักการที่ครอบคุลมความรู้ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ในการบริหารสำนักงานให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
จากความรุ้ในเล่มรวมกับความเข้าใจและความสามารถของผู้อ่านทั้งที่เป็นคณาจารย์และผุ้บริหารโดยตรง เชื่อว่าจะทำให้การบริหารสำนักงานมีมิติการพัฒนาและมุมมองที่หลากหลายเพิ่มคุณค่าต่องานวิชาการได้ในที่สุดสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th