หลักการไฟฟ้าสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740333890
ISBN: 978-974-03-3389-0
จำนวนหน้า: 640 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2558
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 480 บาท
รหัสสพจ.: 794/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร เล่มนี้กล่าวถึง ทฤษฎีการแปลงฟูเรียร์ ( Fourier transform) ระบบเชิงเส้น สหสัมพันธ์ (Correlation) ความหนาแน่นสเปกตรัม (Spectral density) การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด (amplitude modulation) การมอดูเลตเชิงมุม (angle modulation) กระบวนการกลุ่ม (random process) สัญญาณรบกวน (noise) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง (sampling theory) การมอดูเลตโดยใช้พัลส์ (pulse modulation) การส่งผ่านพัลส์เบสแบนด์ (baseband pulse transmission) การมอดูเลตแบนด์พาส (digital passband transmission) และทฤษฎีข่าวสาร (information) โดยเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายแห่งเพื่อให้ได้เป็นตำราที่ใช้สอนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการของประเทศอย่างจริงจัง

สารบัญ

บทนำระบบสื่อสาร, การแปลงฟูเรียร์, ระบบเชิงเส้น สหสัมพันธ์ และความหนาแน่นสเปกตรัม, การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด, การมอดูเลตเชิงมุม ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้สนใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นผลงานจากความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายแห่งเพื่อให้ได้เป็นตำราที่ใช้สอนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการของประเทศอย่างจริงจัง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร เล่มนี้กล่าวถึง ทฤษฎีการแปลงฟูเรียร์ ( Fourier transform) ระบบเชิงเส้น สหสัมพันธ์ (Correlation) ความหนาแน่นสเปกตรัม (Spectral density) การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด (amplitude modulation) การมอดูเลตเชิงมุม (angle modulation) กระบวนการกลุ่ม (random process) สัญญาณรบกวน (noise) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง (sampling theory) การมอดูเลตโดยใช้พัลส์ (pulse modulation) การส่งผ่านพัลส์เบสแบนด์ (baseband pulse transmission) การมอดูเลตแบนด์พาส (digital passband transmission) และทฤษฎีข่าวสาร (information)สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th