การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสแท่ง: 9789740331414
ISBN: 978-974-03-3141-4
จำนวนหน้า: 710 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 650 บาท
รหัสสพจ.: 1780
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ผู้เขียนได้มีการกลั่นกรองมาจากมุมมอง ประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การสัมภาษณ์ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าแต่ละประเด็นหรือมิติต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบันการเป็นผู้ประกอบการมีความสำคัญต่อองค์การธุรกิจ องค์การภาครัฐและท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติในวงกว้าง
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในยุคสมัยใดก็ตาม ต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง กลยุทธ์ธุรกิจ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดยในอดีตที่ผ่านมามักจะมองเพียงแต่อุตสาหกรรม ของตนเองเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม สารสนเทศแต่ละบทที่ผ่านการเขียนในหนังสือเล่มนี้ เป็นการจุดประกาย แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความมุ่งมั่นที่จะประกอบการให้ประสบความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

สารบัญ

แรงบันดาลใจในการประกอบการ, ความท้าทายในการประกอบการยุคโลกาภิวัตน์, การประกอบการ, ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- โมเดลการเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
- กระบวนการเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เนื้อหาจำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริบทของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย (1) แรงบันดาล
ใจในการประกอบการ (2) ความท้าทายในการประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ (3) การประกอบการ (4) ทฤษฎีที่
สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการ และ (5) ผู้ประกอบการ ส่วนที่ 2 กระบวนการประกอบการเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย (1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (2) แผนธุรกิจ (3) กลยุทธ์การดำเนินงาน (4) กลุ่ม ทีมงาน และเครือข่ายธุรกิจ และส่วนที่ 3 ความสำเร็จของการประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบไปด้วย (1) จริย-ธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (2) ธุรกิจครอบครัวและทายาทธุรกิจ (3) ธุรกิจระหว่างประเทศและวัฒน-ธรรมข้ามชาติ และ (4) ทิศทางแนวโน้มธุรกิจในอนาคตซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถเสริมสร้างสมรรถนะในการ แข่งขันของการประกอบการธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานตัวชี้วัดคือ การเจริญเติบโตของกิจการเครือข่ายองค์การและความยั่งยืนของกิจการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th