ปลา : ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. วิมล เหมะจันทร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740331315
ISBN: 978-974-03-3131-5
จำนวนหน้า: 416 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 460 บาท
รหัสสพจ.: 1771
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชามีนวิทยา วิชาการเพาะเลี้ยงปลา ชีววิทยา และอนุกรมวิธานของปลา รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับปลา โดยเนื้อหามีความละเอียดถูกต้องสมบูรณ์ ใช้สำหรับการอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ ภายในเนื้อเรื่องประกอบด้วยลักษณะ รูปร่าง โครงสร้าง การทำงานและสรีรวิทยา ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของปลา รวมถึงพฤติกรรม นิเวศวิทยา การกระจาย และการจัดเรียงลำดับอนุกรมวิธานตามแบบล่าสุดของเนลสัน มีภาพประกอบมากกว่า ๒๕๐ ภาพ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ : ชีววิทยา, ส่วนที่ ๒ : อนุกรมวิธาน

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาที่เรียนชีววิทยา ชีววิทยาทางทะเล ผู้สนใจเกี่ยวกับปลา


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- เนื้อหาครบตามกระบวนวิชา
- เขียนถูกต้องตามหลักชีววิทยาพื้นฐาน
- เขียนถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เนื้อหากล่าวถึง วิชาการเพาะเลี้ยงปลา ชีววิทยา และอนุกรมวิธานของปลา รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับปลา โดยเนื้อหามีความละเอียดถูกต้องสมบูรณ์ ใช้สำหรับการอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ ภายในเนื้อเรื่องประกอบด้วยลักษณะ รูปร่าง โครงสร้าง การทำงานและสรีรวิทยา ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของปลา รวมถึงพฤติกรรม นิเวศวิทยา การกระจาย และการจัดเรียงลำดับอนุกรมวิธานตามแบบล่าสุดของเนลสัน มีภาพประกอบมากกว่า ๒๕๐ ภาพสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th