การสอนสังคมศึกษาเ เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. ประณาท เทียนศรี สังกัด สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740331148
ISBN: 978-974-03-3114-8
จำนวนหน้า: 188 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: 16 หน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 110 บาท
รหัสสพจ.: 1752
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีของการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษา เรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยไม่เน้นการท่องจำที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและอนาคต โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์การสอน ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครู นิสิต นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาต่อไป

สารบัญ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, วิธีการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับคุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นในระดับประถมศึกษา, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการสอนสังคมศึกษา นิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาวิชาที่ใช้เรียน วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ผู้เขียนใช้ได้ผลโดยทดลองปรับปรุงมาตลอด 25 ปี

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มามากกว่า 20 ปี โดยเน้นการแสวงหา ค้นหาข้อมูลสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th