ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740330929
ISBN: 978-974-03-3092-9
จำนวนหน้า: 548 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2557
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 560 บาท
รหัสสพจ.: 1738/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำที่ครบถ้วนและทันสมัย เนื้อหาประกอบด้วยความสำคัญ
และอิทธิพลของภาวะผู้นำ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านตระหนักว่าภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันและรวมถึงในอนาคต ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าทำไมทั้งผู้บริหารและคนทั่วไปจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำและถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจะต้องมีภาวะผู้นำอย่างไร จริยธรรมของผู้นำสำคัญอย่างไร และได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำแนวใหม่ เช่น ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadeship) ภาวะผู้นำที่แท้จริง (Authentic Leadership) และภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบที่เป็นภาวะผู้นำที่สร้างขึ้นจากบริบทของสังคมไทย รวมถึงผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งจะได้เห็นตัวอย่างงานวิจัย โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ การออกแบบการฝึกอบรม ตัวอย่างคู่มือผู้สอน และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการพัฒนาภาวะผู้นำ
ตำราเล่มนี้เหมาะกับนิสิตนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรม วิทยากร ละนักวิจัยที่สนใจเรื่อง
ภาวะผู้นำ จิตวิทยาองค์การ และพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงาน

สารบัญ

ความสำคัญและธรรมชาติของภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, จริยธรรมของผู้นำ, ทฤษฎีภาวะผู้นำ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ และนักวิจัย บุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำ และผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย เช่น มีแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำแนวใหม่ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ 2. มีการเสนอแนวคิดภาวะผู้นำ และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นความรู้ใหม่ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของผู้เขียนเอง 3. มีตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำ ตัวอย่างแบบทดสอบ ตำรา เว็ปไซด์ต่าง ๆ และมีกิจกรรมประกอบเนื้อหา

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำที่ครบถ้วนและทันสมัย เนื้อหาประกอบด้วยความสำคัญ
และอิทธิพลของภาวะผู้นำ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านตระหนักว่าภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันและ
รวมถึงในอนาคต ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าทำไมทั้งผู้บริหารและคนทั่วไปจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำและถ้าต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจะต้องมีภาวะผู้นำอย่างไร จริยธรรมของผู้นำสำคัญอย่างไร และได้
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำแนวใหม่ รวมถึงผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
ภาวะผู้นำ ซึ่งจะได้เห็นตัวอย่างงานวิจัย โมเดลการพัฒนาภาวะผู้น ำ การออกแบบการฝึกอบรม ตัวอย่างคู่มือ
ผู้สอน และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการพัฒนาภาวะผู้นำสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th