คู่มือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. จันทรา ด่านคงรักษ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
รหัสแท่ง: 9789740330325
ISBN: 978-974-03-3032-5
จำนวนหน้า: 104 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 130 บาท
รหัสสพจ.: 1697/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

โครงการในโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเสริมการดำเนินงานในสภาพปกติให้เกิดประสิทธิภาพ มักเป็นงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ ซึ่งครูผู้สอนในโรงเรียนมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน
การศึกษาแนวทางการเขียนรายงานโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน และเขียนรายงานโครงการได้ถูกต้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักงานงานเขตพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติเป็นวงจร PDCA อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป

สารบัญ

โครงการ, การเขียนโครงการ, การรายงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการประจำปีของโรงเรียน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- มีความรู้ประกอบในการทำความเข้าใจเรื่องโครงการ
- มีตัวอย่างการรายงานโครงการที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
โครงการในโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเสริมการดำเนินงานในสภาพปกติให้เกิดประสิทธิภาพ มักเป็นงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ ซึ่งครูผู้สอนในโรงเรียนมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน
การศึกษาแนวทางการเขียนรายงานโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน และเขียนรายงานโครงการได้ถูกต้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักงานงานเขตพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติเป็นวงจร PDCA อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไปสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th