จิตวิทยาการศึกษา (3)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. ดร. นุชลี อุปภัย สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสแท่ง: 9789740329664
ISBN: 978-974-03-2966-4
จำนวนหน้า: 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 170 บาท
รหัสสพจ.: 1628/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีสำคัญ ๆ ทางจิตวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และที่สำคัญคือมีการเสนอแนวทางในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและง่ายต่อการปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน หรือผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นครู หรือผู้ที่สนใจในวิชาชีพครู เพื่อช่วยนำพาทุกท่านไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

จิตวิทยาการศึกษาคืออะไร, ทำไมครูต้องรู้จิตวิทยาการศึกษา, การเจริญเติบโตและพัฒนาการ, พัฒนาการด้านความคิด จิตใจ-สังคม และจริยธรรม, ความแตกต่างระหว่างบุคคล, การจูงใจ การจูงใจกับการสอน และการจูงใจในชั้นเรียน, การเรียนรู้กับการเรียนการสอน, การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,การวัดผล

กลุ่มเป้าหมาย

มีการประยุกต์ทฤษฎีสู่การนำไปใช้ในการเรียนการสอน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ของทุกมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
จิตวิทยาการศึกษาคืออะไร ทำไมครูต้องรู้จิตวิทยาการศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการ พัฒนาการด้านความคิด จิตใจ-สังคม และจริยธรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฯลฯสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th