การสื่อสารและการตลาดการเมือง

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. เสถียร เชยประทับ สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740328834
ISBN: 978-974-03-2883-4
จำนวนหน้า: 400 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 160 บาท
รหัสสพจ.: 1574
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวครอบคลุมเรื่องการสื่อสารกับการตลาดการเมืองอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มต้นด้วยการให้กรณีตัวอย่าง “การสื่อสารและการตลาดการเมืองในสหรัฐอเมริกา” หลังจากนั้นได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างหรือรากฐาน ขั้นตอน เครื่องมือต่าง ๆ และการประยุกต์เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการรณรงค์ทางการเมือง ทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการรณรงค์การเลือกตั้ง การจัดตั้งองค์กรการรณรงค์การแต่งตั้งผู้บริหาร องค์กรการรณรงค์นั้น การบริหารการเงิน การบริหารบุคลาการด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับสื่อระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ผลกระทบของการตลาดการเมืองที่มีต่อวงการรัฐศาสตร์ มติมหาชน และการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ถ้ามองโลกการเมืองตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารทางการเมืองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พัฒนาการที่รวดเร็วของการสื่อสารมวลชนและการเติบโตของ “สื่อใหม่ (New media) ” ในสังคมปัจจุบันทำให้วิธีการสื่อสารทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากยุทธวิธีด้านการตลาดกลายเป็นสิ่งที่พ้นสมัยและถูกเขี่ยทิ้ง
แม้การสื่อสารการเมืองจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่ประดิษฐกรรมของศตวรรษที่ยี่สิบ แต่แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการเมือง และเกี่ยวกับการตลาดการเมืองซึ่งตามมาทีหลังและซับซ้อนกว่านั้น เป็นผลิตผลของครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบ การสื่อสารการเมืองในตอนเริ่มแรกจำกัดอยู่กับการโฆษณาพื้น ๆ ซึ่งก็คือการใช้เครื่องมือการสื่อสารไปในลักษณะทิศทางเดียว (Unidirectional) และด้านเดียว (Unilateral) โดยไม่ได้เป็นไปตามยุทธวิธีของการสื่อสารที่แท้จริงใด ๆ การตลาดการเมืองอุบัติขึ้นมาพร้อมกับนโยบายหรือยุทธวิธีในการสื่อสารการเมืองที่สลับซับซ้อน ซึ่งก็คือยุทธวิธีที่ครอบคลุมการรณรงค์ทางการเมืองทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การให้เหตุผล การรับ-ส่ง หรือการถ่ายทอดการสื่อสารการเมือง

สารบัญ

การสื่อสารและการตลาดการเมืองในสหรัฐอเมริกา, พื้นฐานของการตลาดการเมืองสมัยใหม่, เครื่องมือหรือวิธีการด้านการตลาดการเมือง, ลักษณะเด่นของการรณรงค์เลือกตั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นตำราไม่กี่เล่มในสาขานี้ที่เป็นภาษาไทย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้กล่าวครอบคลุมเรื่องการสื่อสารกับการตลาดการเมืองอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มต้นด้วยการให้กรณีตัวอย่าง “การสื่อสารและการตลาดการเมืองในสหรัฐอเมริกา” หลังจากนั้นได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างหรือรากฐาน ขั้นตอน เครื่องมือต่าง ๆ และการประยุกต์เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการรณรงค์ทางการเมือง ทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการรณรงค์การเลือกตั้ง การจัดตั้งองค์กรการรณรงค์การแต่งตั้งผู้บริหาร องค์กรการรณรงค์นั้น การบริหารการเงิน การบริหารบุคลาการด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับสื่อระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ผลกระทบของการตลาดการเมืองที่มีต่อวงการรัฐศาสตร์ มติมหาชน และการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th