ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. วันชนะ ทองคำเภา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
รหัสแท่ง: 9789740328278
ISBN: 978-974-03-2827-8
จำนวนหน้า: 480 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายก
ราคาปก: 220 บาท
รหัสสพจ.: 1526
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

สมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง และมีบทบาทสำคัญในการเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ หลายเรื่อง ได้นำเสนอตัวละครสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้แตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย ถึงขั้นว่าบทบาทตอนเดียวกันของพระองค์ถูกนำเสนอให้เป็นบทบาทของผู้ร้ายในวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง แต่กลับได้รับการนำเสนอให้เป็นวีรบุรุษในวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่ง
งานวิจัยเรื่องนี้ประยุกต์ทฤษฎีและความรู้จากสหสาขาวิชามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้แก่ ทฤษฎีวรรณกรรม ทฤษฎีประวัติศาสตร์ ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา และทฤษฎีรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชา ทำให้ได้ผลการวิจัยที่มิใช่ตอบคำถามได้แต่เพียงในระดับของวิธีการสร้างงานวรรณกรรม แต่ครอบคลุมลึกซึ้งถึงบริบททางการเมืองสังคม และวัฒนธรรมของงานประพันธ์ด้วย
งานวิจัยเรื่องนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าวรรณคดีไม่ใช่งานศิลปะที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ แต่เป็นประดิษฐการทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสังคมและชาติอันเป็นการเปิดประเด็นให้มีการศึกษาวรรณคดีด้วยองค์ความรู้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกจากองค์ความรู้ด้านวรรณคดีซึ่งสามารถตอบคำถามของการวิจัยได้เพียงประเด็นเรื่องกลวิธีทางวรรณศิลป์แต่เพียงประเด็นเดียว
(ขยายความจากสูจิบัตรงานประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑)

สารบัญ

สมเด็จพระมหาธรรมราชาในมิติประวัติศาสตร์, จากประวัติศาสตร์ วรรณกรรม : กลวิธีการเล่าเรื่องของสมเด็จพระมหา-ธรรมราชาในวรรณกรรม, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรม, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในมิติทางการเมอง สงคม และวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสาขาวรรณคดีไทย รวมไปถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ วรรณคดีเปรียบเทียบ วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และไทยศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงาน
- เป็นแบบอย่างในการศึกษาวรรณคดีไทยแบบบูรณาการและใช้วิธีวิจัยที่ทันสมัย
- เป็นงานวิจัยที่ริเริ่มใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ศึกษา "ภาพ" ของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์วรรณกรรม อันเป็นแนวทางของการศึกษาวรรณคดีไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในสถาบันต่าง ๆ เช่น ในปัจจุบันมีวิทยานิพนธ์เรื่องภาพตัวแทนของพระสุริโยทัย (จุฬาฯ) วิทยานิพนธ์เรื่องภาพลักษณ์ของพระเจ้าตากสิน (ม. เกษตร)เป็นต้น

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนเลือกศึกษาภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ที่ได้รับการนำมาสร้างเป็นตัวละครในวรรณกรรมไทยหลายยุคสมัย ถึงแม้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาจะไม่ใช่วีรบุรุษพระองค์สำคัญผู้เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษของสังคมไทย แต่พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญทางการเมืองหลายอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักประพันธ์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนำเสนอภาพของพระองค์ไว้ในบทประพันธ์วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์หลายเรื่องอย่างมีสีสัน ตัวละครสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ช่วยสร้างบรรยากาศประวัติศาสตร์ให้กับตัวบทวรรณกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นพาหะที่แฝงวิวาทะทางประวัติศาสตร์จากจุดยืนที่แตกต่างกันทางด้านยุคสมัย สำนึกทางประวัติศาสตร์ และความคิดการเมืองของผู้เขียนแต่ละคนผ่านกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ซับซ้อนประณีตและหลากหลายอีกด้วยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th