มนุษย์กับสังคม

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: พระมหาสนอง ปัจโจปการี สังกัด มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
รหัสแท่ง: 9789740327073
ISBN: 978-974-03-2707-3
จำนวนหน้า: 512 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 340 บาท
รหัสสพจ.: 1467
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า เป็นการศึกษาต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา โดยมีจุดหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ฯลฯ

สารบัญ

ความหมายและความเป็นมาของมนุษย์, ความหมายและความเป็นมาของสังคม, การจัดระเบียบทางสังคม, การขัดเกลาทางสังคม, พฤติกรรมของมนุษย์, มนุษย์กับการพัฒนาตน, การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในวิชามนุษย์กับสังคม


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- ความหมายของมนุษย์ตามแนวสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์
- ความเป็นมาของมนุษย์ องค์ประกอบของมนุษย์
- หลักธรรมาภิบาล พฤติกรรมมนุษย์ สถาบันทางสังคม
- ปรัชญาเศรษฐกิจ ศาสนากับความพอเพียง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของมนุษย์กับสังคม ทั้งตามแนวสังคมวิทยาและตามแนวพุทธศาสตร์ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างเช่น การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์กับการพัฒนาตน ฯลฯ โดยในแต่ละบริบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ประเมินตนเองด้วย และที่สำคัญแต่ละเรื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th