ข้อควรระวังกฎหมายพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. มานิตย์ จุมปา สังกัด คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740326762
ISBN: 978-974-03-2676-2
จำนวนหน้า: 88 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 70 บาท
รหัสสพจ.: 1191/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ข้อความระวังกฎหมายพยาบาล นี้มุ่งที่จะศึกษาว่าในวิถีของกฎหมาย ปัจจุบันพยาบาลมีข้อควรระวังทางกฎหมายประการใดบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดในการกระทำ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชีพพยาบาล โดยศึกษาถึงการกระทำของพยาบาลในการทำการรักษาพยาบาลคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของพยาบาลว่า ถ้าพยาบาลได้กระทำละเมิดต่อคนไข้ พยาบาลจะต้องมีความรับผิดในทางกฎหมายประการใด ต้องรับโทษตามกฎหมายประการใดบ้าง ฯลฯ

สารบัญ

ความเบื้องต้น, ความหมายของละเมิด, พยาบาลทำละเมิดจำต้องรับผิดหรือไม่, พยาบาลช่วยคนไข้ให้พ้นทุกข์โดยการทำให้คนไข้เสียชีวิต, พยาบาลอาจต้องรับโทษทางอาญา ในการกระทำของตนได้

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายพยาบาล


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือที่มุ่งให้ความรู้กับพยาบาล เกี่ยวกับข้อระวังทางกฏหมาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพยาบาล โดยศึกษาถึงการกระทำของพยาบาลในการกระทำในการทำการรักษาพยาบาลคนไข้ที่อยู่ในความดูแล และทำอย่างไรจะถือว่าเป็นการละเมิดต่อคนไข้ และพยาบาลจะต้องรับผิดชอบในกรณีใดบ้างหากเกิดความผิดขึ้น ฯลฯ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หาเราเข้าใจในเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด และหาทางในการป้องกันความผิดพลาดนั้นเสียตั้งแต่ต้น ก็ย่อมจะทำให้เราหลุดพ้นจากความรับผิดต่าง ๆ ได้ซึ่งดีกว่าปล่อยให้เกิดความผิดพลาดแล้วจึงมาหาทางในการแก้ไข เปรียบเหมือนดังคนเราต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ดีกว่าปล่อยให้มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วจึงค่อยหาทางในการเยียวยาแก้ไขสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th