เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
รหัสแท่ง: 9789740322375
ISBN: 978-974-03-2237-5
จำนวนหน้า: 216 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2552
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 110 บาท
รหัสสพจ.: 1201/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

เป็นหนังสือที่ได้นำเสนอสาระของเทคนิคและศาสตร์ทางการบริหารสมัยใหม่ ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสร้างกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ระบบบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล (BSC) Six sigma การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และความเข้าใจถึงแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการบริหาร และการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
องค์ความรู้เหล่านี้จะมีส่วนในการพัฒนาความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานหรือสถานศึกษาของตนให้มีความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาได้ในที่สุด

สารบัญ

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การประกันคุณภาพการศึกษา, กลุ่มควบคุมคุณภาพ, การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ, ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน, ดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล, Six sigma กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้บริหารมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมศาสตร์ทางการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งเป็นนิยมกันมาในขณะนี้ ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่หลากหลาย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ผู้เขียนได้นำเสนอสาระของเทคนิคและวิธีการบริหารสมัยใหม่ที่กำลังได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทางวิชาการของศาสตร์การบริหารอยู่ในขณะนี้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th