การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. จุมพล หนิมพานิช สังกัด สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
รหัสแท่ง: 9789740318729
ISBN: 978-974-03-1872-9
จำนวนหน้า: 606 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2551
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 280 บาท
รหัสสพจ.: 1024/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีลักษณะเป็น “Generic Term” เป็นการศึกษาวิจัยที่พรรณนาโลกชีวิตมนุษย์จากด้านในสู่ด้านนอก (From the Inside Out) ..เป็นการพยายามเข้าถึงการเป็น คนข้างใน (Insider) และมองโลกด้วยสายตาของ คนภายใน (Emic View) ในแง่ของหลักการ การวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ได้เป็นเทคนิคของศาสตร์แขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง หากแต่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงวิชาหลายสำนัก (Schools of Thought) ผลทำให้ศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ เหล่านั้น นำวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) มาใช้กับศาสตร์ของตน รวมทั้งรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนเหตุผลที่ศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีเชิงคุณภาพ เพราะช่วยทำให้นักวิจัยได้รายละเอียดที่ประณีตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา อาทิ อารมณ์ ความรู้สึก กระบวนการทางความคิดของโลกชีวิตมนุษย์
หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยทั่วไป

สารบัญ

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาพื้นฐาน ปรากฏการณ์และกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, กรอบแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, กลยุทธ์การวิจัยและหน่วยในการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, การตีความ การสร้างข้อสรุปทั่วไปและการนำเสนอผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเป็นการศึกษาวิจัยที่พรรณนาโลกชีวิตมนุษย์จากด้านในสู่ด้านนอก มีตัวอย่างประกอบ เช่น ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยทั่วไปสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th