ข่าวสำนักพิมพ์จุฬาฯย้อนหลัง

    กรุณารอสักครู่...


ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
26 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 2 วัน
การอบรม "เทคนิคการเขียนตำราในยุค 4 จี เรื่องลิขสิทธิ์" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
28-29 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 4 วัน
บรรยายเรื่อง "การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ" ม.วลัยลักษณ์
29-30 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 5 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.นครราชสีมา
7-8 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 13 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคใต้ ณ จ.สุราษฏร์ธานี
8-10 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 14 วัน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ณ โรงแรมดีวารี บีช พัทยา จ.ชลบุรี
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 616 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 17)
2.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
3.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 7)
4.พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย(ฉบับพกพา) (พิมพ์ครั้งที่ 3)
5.เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
6.การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5)
7.เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 4)
8.ฟิสิกส์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 17)
9.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 10)
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ข้อมูล ณ วันที่ : 4 มกราคม 2557


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th